สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

6

หลังจากที่มีการจัดตั้งกรมป่าไม้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชดำริว่า การป่าไม้นี้ เป็นราชกิจ ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมากกับการเพาะปลูกและราชโลหกิจ ผลประโยชน์ของทั้งสองแผนกก้าวก่ายอยู่เป็นธรรมดา กรมเพาะปลูกและราชโลหกิจก็อยู่ในกระทรวงเกษตราธิการ อยู่แล้ว ควรยกกรมป่าไม้ไปรวมกระทรวงเดียวกันกับทั้งสองแผนกการนั้น ราชการจะได้ดำเนินดียิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โอนกรมป่าไม้จากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศมา ณ วันที่ 7 เมษายน พระพุทธศักราช 2464 เป็นปีที่ 12 ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้กรมป่าไม้ได้ขยายการควบคุมคุ้มครองไปถึงของป่าด้วย โดยได้ออกกฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 2464 เพื่อควบคุมและคุ้มครองพันธุ์ ผึ้ง และต้นยวนผึ้ง หรือต้นไม้ที่ผึ้งเกาะทำรังและวิธีการเก็บหาให้ถูกต้องตามหลักการคุ้มครอง การเจาะเผาทำน้ำมันยางเป็นสินค้าที่สำคัญทำให้มีการทำกันมาก และการเจาะเผาทำน้ำมันยางดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายอันจะเกิดแก่ป่า

กรมป่าไม้จึงเห็นสมควรที่จะเข้าควบคุมการเจาะเผาทำยาง จึงได้มีการประกาศใช้กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนทำชัน ในมณฑลปัตตานี พุทธศักราช 2465 และกฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเจาะเผาทำน้ำมันยาง พุทธศักราช 2465 การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดภาษีภายในซึ่งได้มีการตราขึ้นใช้บังคับตั้งแต่รัตนโกสินทร์ ศก 111 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศว่าเพื่อจะส่งเสริมการค้าขายภายในบ้านเมือง ทรงพระราชดำริเห็นควรเลิกภาษีสินค้าบางอย่าง ซึ่งส่งไปมาอยู่ภายในประเทศ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 2470 โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ. 111

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดภาษีภายใน ร.ศ. 111 ลงวันที่ 10 มิถุนายน ร.ศ. 116 ประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน ร.ศ. 124 อธิบายพระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ. 119 เฉพาะข้อที่กล่าวถึงพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ. 111 มาตรา 38 ในการบรรทุกสุกรผ่านด่านภาษี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ. 111 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2462 ประกาศและกฎต่าง ๆ ออกโดยอาศัยอำนาจซึ่งมีตามพระราชบัญญัติและประกาศซึ่งกล่าวมาแล้ว รวมทั้งประกาศลงวันที่ 11 ธันวาคม ร.ศ. 121 แก้อัตราภาษีภายในมณฑลนครศรีธรรมราช และประกาศลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 แก้ไขประกาศลงวันที่ 11 ธันวาคม ร.ศ. 121 และกำหนดอัตราภาษีภายในซึ่งเก็บจากยางรับเบอร์ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีไม้ได้บัญญัติมาตราแห่งพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ. 111 ดังต่อไปนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป คือ มาตรา 12 และมาตรา 13 ว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้หลักแพ และมาตรา 14 มาตรา 20 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 62 และมาตรา 65 ว่าด้วยภาษีไม้และของป่าต่าง ๆ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 ใช้บังคับไปไม่ถึง

อ่านต่อหน้า 7

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย