สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

7

ในปี พ.ศ. 2479 ได้มีการตราพระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมกฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีการจัดการรักษาป่า พุทธศักราช 2456 โดยเป็นการบัญญัติยกเว้นค่าภาคหลวงในการอนุญาตให้ตัดฟันชักลากไม้ประเภทหวงห้าม เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยส่วนตัว การกุศล หรือสาธารณประโยชน์ การทำยางสนในป่าไม้โดยการเจาะต้นสนชนิดที่ให้ยาง หรือต้นไม้ที่เรียก ว่าไม้เกี๊ยะ ไม้จ๋วงหรือไม้ไต้ รวมทั้งการเก็บยางสน ยังไม่มีการตรากฎหมายขึ้นมาควบคุม รัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นความจำเป็นในการควบคุมการทำยางสน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการทำยางสน พุทธศักราช 2480 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้บุคคลที่ประสงค์จะทำการเจาะต้นสนเอายางหรือเก็บยางสนในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตเป็นจำนวนต้น หรือเช่าผูกขาดเป็นป่า ๆ ไปก็ได้ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเจาะต้นสนเอายาง และได้มีการออกกฎกระทรวง เกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการทำยาง พุทธศักราช 2480 กำหนดวิธีการยื่นคำขอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุญาต ร่างพระราชบัญญัติสงวนป่าที่ได้เคยมีการเสนอไว้ แต่ไม่ได้รับการพิจารณานั้น ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 ตอนที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2482 เป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญที่ให้รัฐบาลมีอำนาจกำหนดป่าแห่งใดให้เป็นป่าคุ้มครอง ป่าสงวน หรือการเพิกถอนป่า คุ้มครองหรือป่าสงวน โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า อำนาจในการยึดไม้และของป่า รวมทั้งอำนาจในการปิดทางน้ำหรือทางบกในป่าสงวน


บรรดากฎหมายอันเกี่ยวกับป่าไม้ที่ได้ประกาศใช้บังคับหลายฉบับล้วนเป็นกฎหมายที่พ้นสมัยและไม่เหมาะสมกันสถานการณ์ในขณะนั้น กรมป่าไม้ได้พยายามปรับปรุงและยกร่างและนำมารวบรวมประมวลใหม่ แล้วเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาหลายครั้ง แต่ร่างกฎหมายที่เสนอก็ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโต้แย้ง จนต้องมีการถอนร่างกฎหมายกลับคืน ในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิก

 1. ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลย ลงวันอาทิตย์ เดือนสี่ แรมแปดค่ำ ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1236
 2. ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเก้า ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีวอก ฉศก จุลศักราช 1246
 3. ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันอาทิตย์ เดือนเจ็ด ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช 1249
 4. ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไม้ขอนสัก ลงวันจันทร์ เดือนสิบเอ็ด แรมค่ำหนึ่ง ปีกุน นพศก จุลศักราช 1249
 5. พระราชบัญญัติไม้ซุงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. 115
 6. พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่าไม้ ร.ศ. 116
 7. พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. 116
 8. พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. 117
 9. พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังมิได้เสียค่าตอ แลภาษี ร.ศ. 118
 10. กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอย ร.ศ.119
 11. กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักในการปลูกสร้างที่ทำราชการแลการสาธารณประโยชน์ ร.ศ. 119
 12. พระราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช 2456
 13. กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช 2456
 14. กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 2464
 15. กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนทำชันในมณฑลปัตตานี พุทธศักราช 2465
 16. กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่า ว่าด้วยการเจาะเผาทำน้ำมันยาง พุทธศักราช 2465
 17. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 2470 เฉพาะมาตรา 4 (ก) และ (ข)
 18. พระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479
 19. พระราชบัญญัติควบคุมการทำยางสน พุทธศักราช 2480

อ่านต่อหน้า 8

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ