สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

8

หลังจากที่ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ขึ้นใช้บังคับแล้ว ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ในปี พ.ศ. 2496 และปี พ.ศ. 2497 โดยได้ตราเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับกาลสมัย เพื่อประโยชน์แก่รัฐ และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประกอบกับในขณะนั้นรัฐมีนโยบายที่จะรีบดำเนินการคุ้มครองและสงวนป่าในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นไปโดยด่วน และได้พิจารณาเห็นว่าในการกำหนดป่าใดให้เป็นป่าคุ้มครองหรือป่าสงวน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น ยังไม่เป็นการรวดเร็วทันเหตุการณ์ สมควรที่จะได้เปลี่ยนเป็นเพียงออกกฎกระทรวงเพื่อให้ได้ผลเร็ว ยิ่งขึ้น และในการกำหนดป่าใดเป็นป่าคุ้มครอง หรือป่าสงวน จะโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือออกเป็นกฎกระทรวงก็ดี ดำเนินวิธีการเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่กระทบกระเทือน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของราษฎร ตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองและสงวนป่า หากแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงวิธีการที่จะทำให้การคุ้มครอง และสงวนป่าได้เป็นผลโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่รัฐและประชาชน

อย่างไรก็ตามการกำหนดป่าใดให้เป็นป่าคุ้มครอง หรือป่าสงวนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า ยังเป็นวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสมต้องเสียเวลาในการดำเนินการนาน จึงจะประกาศกำหนดเป็นป่าคุ้มครองและป่าสงวนได้ และบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไม่เหมาะสมกับกาลสมัย ผู้กระทำความผิดไม่เข็ดหลาบเป็นช่องทางทำให้ป่าไม้ที่ได้มีการสงวนและคุ้มครองไว้แล้ว และป่าไม้ที่ยังไม่ได้มีการสงวนและคุ้มครองถูกบุกรุกแผ้วถางตัดทำลายไปเป็นจำนวนมาก และยังได้มีการทำลายป่าไม้ในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารอีกด้วย

รัฐบาลในขณะนั้นพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งและได้มีการกำหนดจุดหมายไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าจะต้องสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศไทย หรือคิดเป็นเนื้อที่ป่าสงวนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ล้านไร่ และการทำลายป่าไม้อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง การพังทลายของดิน ลำน้ำตื้นเขิน หรือเกิดอุทกภัย ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรง รัฐบาลในขณะนั้นจึงเห็นความจำเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าเสียใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการคุ้มครองป้องกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติ และเพื่อไม่ให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือนจากผลของการทำลายป่า จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ขึ้นใช้บังคับ โดยยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย