ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สารัตถธรรมจากคัมภีร์ปัถเวทน์

อ่านคำทำนาย “ปัถเวทน์” แล้วศึกษาหลักธรรม กรณีธรรมะจากไตรลักษณ์

หลักคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ปัถเวทน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นความสนใจที่ไม่ควรมองข้ามไปพอๆ กับการใส่ใจต่อสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตของเราทุกคน เพราะเป็นหลักธรรมะที่หากบุคคลใดๆ ก็ตาม สามารถจะซาบซึ้งและทำความเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วก็สามารถแผ่ความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาญาณไปยังปรากฏการณ์ของชีวิต โดยเฉพาะชีวิตที่ปนเปื้อนด้วยโลกธรรมในทุกแง่มุมได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

คำว่า “ไตรลักษณ์” นี้มีความหมายว่าลักษณะ 3 อย่างของสรรพสิ่งตามธรรมชาติ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะ คือลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง 3 ประการ ไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ กฎธรรมชาตินี้ยังคงมีอยู่และเป็นไปตลอดกาล พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ แล้วนำมาประกาศให้คนอื่นเข้าใจตามมี 3 ประการคือ

1. อนิจจตา แปลว่า ความเป็นของไม่เที่ยงโดยคำว่า อนิจจตา มาจาก อ แปลว่า ไม่ นิจจ แปลว่า คงทน ตา แปลว่า ภาวะ ดังนั้น อนิจจตา จึงมีความหมายถึง ภาวะที่ไม่คงทนถาวรหรือภาวะที่ไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ มีเกิดมีดับ มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางสิ่งเราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน อาทิเช่น ทารกเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวแล้วค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาว และแก่ชรา สุดท้ายก็ตายจากไป อาทิเช่น ภูเขา เราสังเกตเห็นความเปลี่ยนได้ยากดูเหมือนว่า 100–200 ปี ก็ยังเหมือนเดิน ความจริงแล้ว ภูเขานั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สังเกตเห็นไม่ได้ด้วยการใช้เวลาเพียงเล็กน้อย และสิ่งที่เป็นนามธรรมก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกัน อาทิเช่น ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ มีนินทาและสรรเสริญ เคยเป็นคนดีแต่ก็กลับเป็นคนเลวได้ วันนี้สิ่งหนึ่งให้ความสุขแก่เราได้ ภายหลังสิ่งนั้นอาจให้ความทุกข์แก่เราก็ได้2. ทุกขตา แปลว่าความเป็นทุกข์หรือทนอยู่ได้ยาก มาจาก ทุกข แปลว่า ทนไม่ได้ เป็นทุกข์ และ ตา แปลว่า ภาวะ รวมความคือภาวะที่ทนไม่ได้ หมายถึงภาวะที่ขัดแย้งไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3. อนัตตตา แปลว่า ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน มาจาก อะนะ แปลว่า ไม่ อัตต แปลว่า ตัวตน ตา แปลว่า ภาวะ รวมความคือ ภาวะที่ไม่มีตัวตน อนัตตตา แปลได้ 2 ความหมายคือ 1. แปลว่า ไม่ใช่ตน หมายความว่า ไม่ใช่ตัวตนของตน สิ่งที่เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างที่เราเข้าใจว่า คน นี้ ไม่ใช่ตัวของคน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เป็นของว่างเปล่า เป็นเพียงสิ่งสมมติ มันเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้น และดำเนินไปตามเหตุปัจจัย และ 2. แปลว่า ไม่มีตัวตนที่แท้จริง หมายความว่า ไม่มีวิญญาณถาวรหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย

และสิ่งใดเล่าที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความจริงแห่งไตรลักษณ์นี้ ท่านอธิบายว่า มี 3 สิ่งด้วยกันที่มาปิดบัง คือ 1.สันตติ ความสืบต่อแห่งนามรูป เป็นสิ่งที่มาปิดบังอนิจจังไว้ กล่าวคืออนิจจังนี้โดยรวมคือความสืบต่อแห่งกรรม ฤดู จิต อาหาร ตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายคือ ขนเก่าหลุดล่วงไป ขนใหม่เกิดขึ้นแทน อายุวันเก่าหมดไป อายุวันใหม่มาแทน ความคิดเก่าดับไป ความคิดใหม่มาแทน นี้คือคุณลักษณะของสันตติที่มาปิดบังไม่ให้เห็นความเป็นอนิจจัง 2. อิริยาบถ การเปลี่ยนอิริยาบถ เข้ามาปิดบัง ทุกขัง ตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายคือ เมื่อเราเดินเมื่อย เราก็เปลี่ยนเป็นนั่ง นั่งเมื่อยก็เปลี่ยนเป็นนอน ทำให้คิดว่าขันธ์ 5 ของเราเป็นสุข และ 3.ฆนสัญญา ความเป็นกลุ่มก้อนที่อยู่ในตัวเรา ปิดบังความเป็นอนัตตา ทำให้เรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงธาตุต่างๆ ประกอบขึ้นเป็นคน ถ้าแยกออกแล้วไม่มีความเป็นคนเลย ต่อเมื่อรวมกันเข้าจึงสมมติชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นบ้าง สิ่งนี้บ้าง นี้คือสิ่งที่เรียกว่าฆนสัญญา ที่เข้ามาปิดบังปัญญาไม่ให้เห็นความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งปวง

โดยสรุปแล้วเราสามารถเรียนรู้ความเป็นสามัญแห่งลักษณะดังกล่าวได้ อาทิเช่น เมื่อเห็นมะม่วงก็ให้พิจารณาความไม่เที่ยง(อนิจจตา)คือการมีผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก สาเหตุที่ทำให้มะม่วงเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆ เพราะเนื้อมะม่วงไม่มีความสมบูรณ์ เนื้อมะม่วงจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (ทุกขตา) ต้องแปรเปลี่ยนไปจนผลมะม่วงสุกและเน่าเสียไปในที่สุด การที่ผลมะม่วงมีอ่อนมีแก่ในตัวของมันเองเป็นภาวะที่มิใช่ตัวตน(อนัตตตา)ความอ่อน ความแก่ของมะม่วงเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พุทธศาสนาจึงไม่เชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าองค์ใดมาคอยกำกับการเปลี่ยนแปลงของผลมะม่วง สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีผู้ใดมาบันดาลให้เป็นไปได้

ประวัติพระเจ้าปเสนทิโกศล และความเป็นมาของคำทำนายปัถเวทน์
อ่านคำทำนาย “ปัถเวทน์” แล้วศึกษาหลักธรรม กรณีธรรมะจากไตรลักษณ์
สารัตถธรรมในคัมภีร์ปัถเวทน์กับการนำมาใช้ได้จริง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ