ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ำโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) โดยมี น.อ.สุรพล แสงโชติ ทูตทหารเรือไทยในฝรั่งเศส เป็นผู้ติดต่อประสานงานไปยังนายบี ซัลฟอร์ส (B. Saltfors) ซึ่งเป็นเลขาธิการฯ ประจำอยู่ที่ประเทศสวีเดน อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกอย่างถูกต้อง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) แต่ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ว่ายน้ำโลก ได้มีการก่อตั้งสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2500ปัจจุบันกีฬาว่ายน้ำได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขาวง ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกีฬาว่ายน้ำไว้ในหลักสูตรเกือบทุกระดับ โดยในปัจจุบันมีจำนวนสโมสรที่เป็นสมาชิกของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยถึง 56 สโมสร

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย