ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ

 1. อย่าว่ายน้ำคนเดียวเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 2. อย่าออกไปในที่น้ำลึก เมื่อยังว่ายน้ำได้ไม่ดีพอ หรือยังว่ายน้ำไม่เป็นและไม่มีผู้ดูแล
 3. ห้ามลงสระในขณะเป็นไข้หรือเป็นโรคผิวหนังหรือโรคติดต่ออื่นๆ
 4. ก่อนกระโดดลงน้ำต้องมองดูรอบๆ เสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่จะกระโดดลงไป
 5. เมื่อเหนื่อยมาก อย่าฝืนว่ายน้ำต่อไป เพราะอาจเป็นตะคริว
 6. ไม่ควรสวมเครื่องประดับและของมีค่าใดๆ ลงสระ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือคนอื่นๆ หรืออาจตกหล่นสูญหายได้
 7. อย่าว่ายน้ำขวางสระ ขณะมีคนอื่นๆ ว่ายตามลู่ (ทางยาว)
 8. ใช้สระในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายจากยาฆ่าเชื้อ
 9. ห้ามหยอกล้อ วิ่งเล่นในบริเวณสระ เพราะอาจลื่นล้ม
 10. ระมัดระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ในสระ โดยเฉพาะในขณะมีคนหนาแน่น อุปกรณ์เหล่านั้น เช่น Fin ท่อหายใจ และหน้ากาก เป็นต้น
 11. เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสระอย่างเคร่งครัด

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ