ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ

ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

ด้านร่างกาย

 • ระบบการทำงานของหัวใจ ปอด และการไหลเวียนเลือดให้แข็งแรงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี
 • กล้ามเนื้อกระชับ ลดไขมันส่วนเกินได้
 • ทำให้ใยกล้ามเนื้อถูกใช้งานมากขึ้น ปริมาณเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อมีขนาดโตขึ้น มีความแข็งแรงและมีพลังมากขึ้น
 • การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว จึงมีผลทำให้ร่างกายมีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น
 • ช่วยให้สมรรถภาพทางกายโดยรวมดีขึ้น
 • การว่ายน้ำเป็นประจำจะช่วยให้มีรูปร่างที่ดีขึ้น
 • นอนหลับดีขึ้น
 • ควบคุมน้ำหนักของร่างกาย
 • ชะลอความเสื่อมของอวัยวะของร่างกาย
 • ช่วยชะลอความแก่ให้ช้าลง

ด้านสังคม

 • ช่วยในการปรับตัวเข้ากับสังคม
 • ทำให้รู้จักคนมากขึ้น
 • รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน
 • เคารพสิทธิของกันและกัน
 • รู้จักเคารพกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ
 • ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • มีความรับผิดชอบต่อคนเองและส่วนรวม

ด้านจิตใจและอารมณ์

 • ความเย็นของน้ำช่วยผ่อนคลายความเครียดได้
 • ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
 • ทำให้รู้สึกสดชื่น ร่าเริง จากการหลั่งของสารเอ็นดอร์ฟิน
 • ด้านความปลอดภัย
 • สามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้
 • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ประวัติว่ายน้ำในต่างประเทศ
ประวัติว่ายน้ำในประเทศไทย
สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
การลดสภาวะร่างกาย (Cool Down)
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ