ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิของค้านท์

หลักการคือเจตนาที่ดี

แนวคิดของเขามีความเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มประโยชน์นิยม โดยค้านท์ถือว่าเจตนาหรือหลักการเป็นตัวตัดสินการกระทำ ดี ชั่ว ถูก ผิด เป็นค่าทางศีลธรรมที่มีความตายตัว ตัวอย่างเช่น การพูดความจริง เป็นความดีก็จะดี ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกสิ่งแวดล้อม เหมือน 1+1 = 2 เป็นความจริงที่ตายตัวเสมอ สิ่งที่ใช้เป็นตัวตัดสินค่าทางศีลธรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกคือเจตนาที่ดี โดยค้านท์ได้ให้คำตอบไว้ว่า

ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือนอกโลก ที่เราจะคิดว่าดีโดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากเจตนาดีเจตนาเป็นตัวการให้เกิดการกระทำ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะก่อให้เกิดผลที่ดีหรือชั่วก็ตาม ล้วนมาจากเจตนาเป็นตัวสั่งการ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจตนา สำหรับค้านท์ เขาถือว่าการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ดี สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าเจตนาดีคืออะไร?

หลักการคือเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดีคือการกระทำตามหน้าที่
หน้าที่กับกฎศีลธรรม
วิจารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์
เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย