ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิของค้านท์

หลักการคือเจตนาที่ดี

แนวคิดของเขามีความเห็นตรงกันข้ามกับกลุ่มประโยชน์นิยม โดยค้านท์ถือว่าเจตนาหรือหลักการเป็นตัวตัดสินการกระทำ ดี ชั่ว ถูก ผิด เป็นค่าทางศีลธรรมที่มีความตายตัว ตัวอย่างเช่น การพูดความจริง เป็นความดีก็จะดี ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกสิ่งแวดล้อม เหมือน 1+1 = 2 เป็นความจริงที่ตายตัวเสมอ สิ่งที่ใช้เป็นตัวตัดสินค่าทางศีลธรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกคือเจตนาที่ดี โดยค้านท์ได้ให้คำตอบไว้ว่า

ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือนอกโลก ที่เราจะคิดว่าดีโดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากเจตนาดีเจตนาเป็นตัวการให้เกิดการกระทำ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะก่อให้เกิดผลที่ดีหรือชั่วก็ตาม ล้วนมาจากเจตนาเป็นตัวสั่งการ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจตนา สำหรับค้านท์ เขาถือว่าการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ดี สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าเจตนาดีคืออะไร?

หลักการคือเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดีคือการกระทำตามหน้าที่
หน้าที่กับกฎศีลธรรม
วิจารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์
เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ