ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิของค้านท์

เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม

ความเหมือน

  1. กฎศีลธรรมจะต้องมีลักษณะสากล ใครจะละเมิดมิได้
  2. ไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้ใด
  3. การคำนึงถึงผลประโยชน์ตนผิด

ความแตกต่าง

  1. กฎศีลธรรมของค้านท์ ได้มาจากเหตุผลหรือปัญญาที่บริสุทธิ์ในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศีลธรรม โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นในโลก และเป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
  2. กฎศีลธรรมของกฎประโยชน์นิยมได้มาจากการคำนึงถึงผล กฎที่ถูกคือกฎที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดถ้าทุกคนปฏิบัติตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา

หลักการคือเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดีคือการกระทำตามหน้าที่
หน้าที่กับกฎศีลธรรม
วิจารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์
เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย