ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิของค้านท์

        ลัทธินี้บางทีก็เรียกว่า Rigorism หมายถึง ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

นักปรัชญาผู้ก่อตั้งลัทธินี้ชื่อ เอ็มมานูเอ็ล ค้านท์ (Immanuel Kant : 1724 -1804) เป็นชาวเยอรมัน ชาตะและมรณะที่เมืองโคนิกสเบิร์ก (Konigsberg) อันตั้งอยู่ ณ ภาคตะวันออกของปรัสเซีย ตลอดชีวิตเขาไม่เคยออกจากเมืองที่อยู่ไปที่ไหนเลย แต่เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกตลอดเวลา เขาดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาตรรกวิทยาและอภิปรัชญา ดำรงชีวิตเป็นโสดกล่าวกันว่าระบบวิถีชีวิตของเขาเป็นเหมือนตุ๊กตาไขลาน มีระบบชีวิตที่เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ วันชาวเมืองจะพบเขาออกเดินเล่นโดยมีคนใช้เดินตาม ชาวเมืองไม่ต้องมองนาฬิกาก็ทราบได้เลยว่าขณะนั้นเป็นเวลาอะไร? เพราะเขาเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ ระบบจริยศาสตร์ของเขาก็เข้มงวดและเด็ดขาดเหมือนระบบชีวิตของเขา โดยวางอยู่บนฐานที่ว่า มนุษย์มีร่างกายทำให้ตกเป็นทาสอารมณ์อันเป็นความต้องการทางกายภาพในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีจิตใจอันทำให้เป็นผู้ที่มีเหตุผล ดังนั้น ความต้องการของร่างกายจึงขัดแย้งกับเหตุผลอยู่เสมอ ศีลธรรมของเขาจึงอยู่ที่การเอาชนะอารมณ์และตั้งอยู่บนเหตุผล นอกจากนั้นแนวคิดหลักทางจริยศาสตร์ของเขาอีก 2 ข้อ คือ

  1. จงทำสิ่งที่ท่านจงใจให้เป็นกฎสากล
  2. อย่าใช้มนุษย์เป็นบันไดไปสู่เป้าหมายของตน

เพื่อความเข้าใจแนวคิดของเขา เราจะทำการวิเคราะห์เรื่องเจตนาเป็นสิ่งแรกในแนวคิดของเขาก่อนสิ่งอื่น

หลักการคือเจตนาที่ดี
เจตนาที่ดีคือการกระทำตามหน้าที่
หน้าที่กับกฎศีลธรรม
วิจารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์
เปรียบเทียบแนวคิดของค้านท์และประโยชน์นิยม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ