ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานอุรังคธาตุ

ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ

ความสำคัญของตำนานอุรังคธาตุ ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงว่า เป็นตำนานที่มีเนื้อหาสาระของการเป็นตำนานประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ที่เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมที่ระบุว่ามีอายุเก่าแก่มากที่สุดย้อนไปจนถึงสมัยต้นพุทธกาล เป็นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากมหาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเท่านั้น แต่ตำนานอุรังคธาตุยังมีความสำคัญในฐานะของการเป็นตำนานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่เป็นรัฐโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของพระธาตุพนมในสถานะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์จากมิติด้านสังคมวัฒนธรรม และยังเป็นตำนานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในส่วนที่เป็นดินแดนลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา และครอบคลุมไปถึงดินแดนทางตอนใต้ของจีน อีกทั้งยังเป็นตำนานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและพัฒนาไปสู่การเป็นบ้านเป็นเมือง และทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้คือการรับรู้ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีความศรัทธาต่อพระธาตุพนมว่า เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน โดยเฉพาะชาวไทยอีสานที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง และชาวลาวที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

ตำนานในความหมายของการเป็นรากฐานอารยธรรม
ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ
สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ
การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ
ช่วงระยะเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน
ช่วงระยะเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน 8 ปี
ช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก
ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง
ระยะเวลาในการเรียบเรียงตำนานอุรังคธาตุ
พระธาตุพนมในมิติของการเป็นศูนย์กลางของรัฐโบราณ : แคว้นศรีโคตรบูร
ตำนานอุรังคธาตุคือตำนานของการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง
ชุมชนโบราณที่แสดงถึงการมีอยู่ของแคว้นศรีโคตรบูร
บทส่งท้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย