ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานอุรังคธาตุ

ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ

ความสำคัญของตำนานอุรังคธาตุ ไม่ได้มีอยู่แต่เพียงว่า เป็นตำนานที่มีเนื้อหาสาระของการเป็นตำนานประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ที่เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมที่ระบุว่ามีอายุเก่าแก่มากที่สุดย้อนไปจนถึงสมัยต้นพุทธกาล เป็นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากมหาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเท่านั้น แต่ตำนานอุรังคธาตุยังมีความสำคัญในฐานะของการเป็นตำนานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่เป็นรัฐโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของพระธาตุพนมในสถานะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์จากมิติด้านสังคมวัฒนธรรม และยังเป็นตำนานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในส่วนที่เป็นดินแดนลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา และครอบคลุมไปถึงดินแดนทางตอนใต้ของจีน อีกทั้งยังเป็นตำนานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและพัฒนาไปสู่การเป็นบ้านเป็นเมือง และทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้คือการรับรู้ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีความศรัทธาต่อพระธาตุพนมว่า เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน โดยเฉพาะชาวไทยอีสานที่อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง และชาวลาวที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

ตำนานในความหมายของการเป็นรากฐานอารยธรรม
ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ
สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ
การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ
ช่วงระยะเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน
ช่วงระยะเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน 8 ปี
ช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก
ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง
ระยะเวลาในการเรียบเรียงตำนานอุรังคธาตุ
พระธาตุพนมในมิติของการเป็นศูนย์กลางของรัฐโบราณ : แคว้นศรีโคตรบูร
ตำนานอุรังคธาตุคือตำนานของการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง
ชุมชนโบราณที่แสดงถึงการมีอยู่ของแคว้นศรีโคตรบูร
บทส่งท้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ