ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานอุรังคธาตุ

การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ

สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ ได้กล่าวเป็นเชิงปูทางไว้ว่า กษัตริย์ผู้มีบุญมากเท่านั้น ที่อาจบูรณะซ่อมแซมเจดีย์พระธาตุต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าอโศกได้ประทานมานั้นได้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์องค์สำคัญของลาว ได้รับการอ้างอิงเปรียบเทียบให้เห็นในหนังสือตำนานอุรังคธาตุ ว่า เป็นผู้มีบุญญาธิการจึงได้ทำการบูรณะสร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชก็เช่นกัน เป็นกษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการมาก จึงเป็นพระมหากษัติย์อีกพระองค์หนึ่งที่ได้สร้างสมบุญบารมีของพระองค์ในพระชาตินี้ คือจะได้ทำการบูรณะเจดีย์พระธาตุพนม เจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งป็นชาติที่สามในการเกิดมาเพื่อค้ำชูพุทธศาสนาในดินแดนลาวล้านช้าง ผู้เรียบเรียงตำนานได้สรรเสริญพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชต่อไปว่า เมื่อได้ทำการบูรณะเจดีย์พระธาตุพนมแล้ว ในชาติต่อ ๆ ไปพระองค์จะได้ไปกำเนิดในดินแดนต่าง ๆ ที่เคยเกิดมาแล้ว เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาในดินแดนเหล่านั้นให้ครบสามครั้งในแต่ละดินแดน หลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นเทพบุตรศรีอาริยเมตไตรยอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อรอการลงมากำเนิดในโลกมนุษย์ และออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้า คือพระศรีอาริยเมตไตรย ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในช่วงเวลาภัทรกัลป์นี้ หลังจากกาลเข้าสู่พระนิพพานของพระสมณะโคดมครบ 5,000 ปีแล้ว

จากเนื้อหาในตำนานอุรังคธาตุ ได้แสดงการจัดลำดับเรื่องราวไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามกาลเวลาที่ตำนานได้สมมติขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงระยะเวลาสำคัญตามเหตุการณ์

ตำนานในความหมายของการเป็นรากฐานอารยธรรม
ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ
สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ
การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ
ช่วงระยะเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน
ช่วงระยะเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน 8 ปี
ช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก
ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง
ระยะเวลาในการเรียบเรียงตำนานอุรังคธาตุ
พระธาตุพนมในมิติของการเป็นศูนย์กลางของรัฐโบราณ : แคว้นศรีโคตรบูร
ตำนานอุรังคธาตุคือตำนานของการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง
ชุมชนโบราณที่แสดงถึงการมีอยู่ของแคว้นศรีโคตรบูร
บทส่งท้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย