ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานอุรังคธาตุ

ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง

เนื้อเรื่องในตำนานอุรังได้ดำเนินเหตุการณ์ล่วงมาจนถึงสมัยพระเจ้าโพธิสารราช แห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง ที่อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 โดยกล่าวว่า พระเจ้าโพธิสารราช ได้มาพบตำนานอุรังคธาตุ และเกิดความศรัทธาในพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเสด็จไปบูรณะเจดีย์พระธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ทรงกำหนดเขตกัลปนา และสละคนไว้ให้บำรุงรักษาพระธาตุพนม ที่เรียกว่า ข้าโอกาส ในการนี้พระเจ้าโพธิสารราชได้เสด็จมาประกอบบุญกิริยาด้วยการสร้างวิหารหลังคามุงด้วยแผ่นตะกั่วอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา

 

จนถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชธิราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชได้มีโอกาสเห็นตำนานอุรังคธาตุและเกิดพระราชศรัทธา จึงได้เสด็จไปกราบนมัสการองค์พระธาตุพนม อีกทั้งยังให้ช่างซ่อมบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์พระธาตุพนมและเจดีย์พระธาตุอื่น ๆ สืบต่อจากพระราชบิดา

ตำนานในความหมายของการเป็นรากฐานอารยธรรม
ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ
สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ
การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ
ช่วงระยะเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน
ช่วงระยะเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน 8 ปี
ช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก
ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง
ระยะเวลาในการเรียบเรียงตำนานอุรังคธาตุ
พระธาตุพนมในมิติของการเป็นศูนย์กลางของรัฐโบราณ : แคว้นศรีโคตรบูร
ตำนานอุรังคธาตุคือตำนานของการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง
ชุมชนโบราณที่แสดงถึงการมีอยู่ของแคว้นศรีโคตรบูร
บทส่งท้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย