Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานอุรังคธาตุ

        ในทุกสังคมที่มีประวัติการสร้างบ้านแปงเมืองในอดีตที่ย้อนไปอย่างยาวไกล ล้วนแต่มีเรื่องเล่าถึงความเป็นมาแห่งบรรพชนในลักษณะเหนือจริง โดยมีการเชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากับคติความเชื่อในทางศาสนา ที่เป็นที่รับรู้กันอยู่ในสังคมนั้น ตำนานจึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของความจริงที่แท้ ไม่ต้องพิสูจน์และเป็นแนวทางปฏิบัติให้สังคม จึงมีการให้ความหมายว่าตำนานเป็นเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติให้สังคม สิ่งที่ปรากฏเป็นเนื้อหาในตำนานก็ต้องเป็นความจริงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเป็นสิ่งที่เลียนแบบจากความจริงนั้น ผู้คนในสังคมโบราณมีลักษณะความคิดที่เห็นความจริงเฉพาะจากการที่ความจริงนั้นสะท้อนแบบมาจากความจริงสูงสุด (Primordial Act) ความจริงในตำนานจึงหมายถึงการแสวงหาบุญกุศลเพื่อนำไปสู่การก้าวข้ามสังสารวัฏ และบรรลุถึงนิพพานในที่สุด

ตำนานในความหมายของการเป็นรากฐานอารยธรรม
ความสำคัญตำนานอุรังคธาตุ
สาระสำคัญจากตำนานอุรังคธาตุ
การลำดับเรื่องราวในตำนานอุรังคธาตุ
ช่วงระยะเวลาก่อนพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน
ช่วงระยะเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพาน 8 ปี
ช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกันกับพระเจ้าอโศก
ช่วงระยะเวลาแห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง
ระยะเวลาในการเรียบเรียงตำนานอุรังคธาตุ
พระธาตุพนมในมิติของการเป็นศูนย์กลางของรัฐโบราณ : แคว้นศรีโคตรบูร
ตำนานอุรังคธาตุคือตำนานของการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขง
ชุมชนโบราณที่แสดงถึงการมีอยู่ของแคว้นศรีโคตรบูร
บทส่งท้าย

เอกสารอ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com