Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)

คณะบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

เป็นหน่วยงานในระดับนโยบาย มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัตินำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / ศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช.)

ผู้บัญชาการ

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พลโทชาตอุดม ติตถะสิริ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หน้าที่

รับผิดชอบหน่วยงาน / ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน / ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในโครงสร้างดังกล่าวนี้รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง 4 กองทัพภาค กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 - 4 (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นควบคุมทางยุทธการ)

ฝ่ายความมั่นคง

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุม 4 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุม 1 กระทรวง 3 หน่วย ได้แก่
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฝ่ายเศรษฐกิจ

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุม 7 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุม 7 กระทรวง ได้แก่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้บัญชาการ

หน้าที่

ควบคุม 19 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 7. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. กรมประชาสัมพันธ์
 9. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. สำนักราชเลขาธิการ
 11. สำนักพระราชวัง
 12. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 13. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 15. ราชบัณฑิตยสถาน
 16. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 18. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 19. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

หน่วยงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้บัญชาการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หน้าที่

ควบคุม 6 หน่วยงาน ได้แก่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com