Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2557

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อให้การบรรจุเจ้าหน้าที่ในอัตราโครงสร้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้กำลังที่เปลี่ยนแปลง จึงมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

1.เลขาธิการคณะความมั่นคงแห่งชาติ มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองอำนายการรักษาความสงบเรียบร้อย เว้นในส่วนที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว

2.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เว้นในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 - 4 แล้ว

3.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 1 มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1

4.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2

5.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3

6.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 มีอำนาจอนุมัติ และลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในอัตรากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com