Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 79/2557

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดให้มีตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.นายปรีชา กันธิยะ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4.ให้นายอภิชาติ จีระวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ให้นายอภินันท์ โปษยานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน, ให้นายกำจร ตติยกวี พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,ให้นายกมล รอดคล้าย พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com