Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2557

เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม

เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงขอเรียนเชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทุกเหล่าทัพ ที่ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com