Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดอัตราตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้มีอัตราตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ที่ปรึกษาประจำหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ อัตรา
(๓) รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๔ อัตรา
(๔) ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๔ อัตรา
(๕) โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา
(๖) รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา
(๗) ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๑๐ อัตรา

ข้อ ๒ ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยเทียบตำแหน่งดังนี้
(๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๒) ที่ปรึกษาประจำหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(๓) รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(๔) ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(๕) โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๖) รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(๗) ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com