ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

สื่อสิ่งพิมพ์

การประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์

 1. การทดลองใช้เบื้องต้น เป็นการนำสิ่งพิมพ์ที่ได้ผลิตขึ้นทั้งหมดไปทดสอบเบื้องต้น เนื้อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. การทดลองใช้จริง เป็นการนำสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเรียนการสอนจริงและประเมินผล โดยสอบถามจากนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์

 1. มีเนื้อที่มีความหลากหลายเพียงพอที่จะใช้บรรจุเนื้อหาสาระ ข้อความภาพต่าง ๆ ได้ตามความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์
 2. ดึงดูดความสนใจ หรือความสะดวกในการหยิบใช้
 3. เข้าถึงกลุ่มประชนชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้ งานนาน
 4. ให้ข่าวสาร เนื้อหาสาระความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วย รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ กัน
 5. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
 6. สามารถอ่านได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลและสามารถนำติดตัวไปทุกหนแห่ง
 7. เหมาะสำหรับการอ้างอิงหรือทบทวน และสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก สะดวกในการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาใหม่
 8. เป็นสื่อมีราคาถูก เมื่อผลิตครั้งละจำวนวนมากๆ คงทนและเก็บได้เป็นเวลานาน

 

ข้อเสียของสื่อสิ่งพิมพ์

 1. ถ้าจะทำให้ดีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
 2. ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน นั่นคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็น ผู้ที่อ่านออกเขียนได้
 3. หากต้องการคุณภาพสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพดี ต้องใช้ต้นทุนที่สูง
 4. บางครั้งต้องพิมพ์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ล้าสมัย
 5. ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน เพราะผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้

คุณค่าของสื่อสิ่งพิมพ์

 1. ใช้ประกอบคำบรรยายในการสอน
 2. ช่วยเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาในรูปแบบเดียวกัน
 3. ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการและใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการ
 4. เป็นสื่อพื้นฐานทางด้านการเรียนการสอน
 5. ใช้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์
การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
การประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทของการพิมพ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย