สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศาลเจ้าโต๊ะนิ

      ศาลเจ้าโต๊ะนิถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพยกย่องต่อ โต๊ะนิรายาจาวัน ราชาผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน ประวัติศาสตร์เล่าว่า รายาจาวันเป็นเจ้าเมืองรามันห์ในอดีต ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสามัญชน มีความเคร่งครัดทางศาสนา เก่งกล้าในคาถาอาคม และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรรักษาโรค มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนหายเป็นปกติทุกรายจนเมื่อรายาจาวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ศพถูกฝังไว้ที่โกร๊ะซึ่งเป็นบ้านเกิดแห่งหนึ่งของท่าน (บ้านของรายาจาวันมี 3 แห่ง คือ ที่โกตาบารู รามันห์ และโกร๊ะ) ส่วนชาวเบตงได้สร้างศาล ตรงสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเดิมของท่าน ปัจจุบันศาลเจ้าโต๊ะนิตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเบตง “วีรราษฏร์ประสาน”

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ