สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การควบคุมทางสังคม

ภาวะวิกฤตทางสังคมไทย

ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือวิปริต เพราะความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่ทำให้คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยม (materialism) และบริโภคนิยม (consumerism) มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น เห็นแก่ผู้อื่นน้อยลง ค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 30 ปีผ่านมา แม้เศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น แต่ปัญหาสังคมก็มีมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความเสื่อมโทรมในด้านศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยม คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแกผู้อื่นน้อยลง

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เป็นโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็เน้นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ แต่ด้านจิตใจหาได้รุ่งเรืองไปตามความเจริญของโลกไม่ ในสมัยก่อนความเจริญด้านจิตใจรุ่งเรืองเหนือความเจริญด้านวัตถุ แต่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ความรุ่งเรืองด้านวัตถุเหนือความเจริญด้านจิตใจ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้มีชื่อเสียงของโลก ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และศาสนาว่า "วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาเป็นความพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์เป็นการตาบอด"

ในปัจจุบันโลกเรามีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ความสนใจในเรื่องศาสนาได้น้อยลง ศาสนาได้ถูกละเลย บางคนยังมีทัศนคติที่ผิดและไม่ดีต่อศาสนา เห็นว่าศาสนาเป็นยาเสพติด เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ บางคนก็นับถือศาสนาด้วยความเชื่อที่งมงาย ด้วยความคลั่งศาสนา ไม่ใช่ด้วยความเคร่งศาสนา ปราศจากเหตุผลและปัญญาตามหลักวิทยาศาสตร์ สงคมของเราในปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่พิการ สำหรับการไม่มีศาสนา และเป็นสังคมที่ตาบอด สำหรับการนับถือศาสนาอย่างงมงายปราศจากเหตุผลและปัญญา

ในปัจจุบันค่านิยมบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนี้สังคมเคยยกย่องคนที่มีคุณธรรม คนที่ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริตคดโกง จะถูกประณามและไม่มีใครอยากคบหาด้วย แต่ในปัจจุบันนี้ สังคมกลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่มีตำแหน่งสูง มีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียง แม้ว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติผิดศีลธรรม ได้เงินมาโดยทางทุจริตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับค่านิยม มีข้อความดังนี้

"ในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่าความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีทีท่าที่จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทำได้เป็นธรรมดา สถานการณ์เช่นนี้ ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้ามาท่วมทั่วไปหมด จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น"

"การทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือน่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง"

ในสัมคมยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏว่ามีการฆ่าฟันกันมากขึ้น มีการเบียดเบียนกันมากขึ้น มีการทำผิดและทำชั่วมากขึ้น คนเป็นโรคเครียดและโรคประสาทมากยิ่งขึ้น การฆ่าตัวตายเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคนหนุ่มสาว จึงมีผู้สงสัยว่ายุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์จริงหรือ หรือว่าเป็นยุคโลกาพิบัติหรือโลกาวิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่โลกาวินาศ

กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสโลกและกระแสทางวัตถุนิยม ทำให้คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ที่เรียกว่าสามิสสุข มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น เห็นแก่ผู้อื่นน้อยลง ขาดความเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นความสำคัญของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในที่สุดกระแสโลกาภิวัตน์จะนำสังคมไปสู่โลกาพิบัติหรือโลกาวินาศในที่สุด

ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เราจะต้องช่วยกันสร้างกระแสธรรม หรือกระแสธรรมาภิวัตน์หรือธรรมานุวัตร ให้เข้มแข็งและแผ่กระจายให้กว้างขวาง นอกจากส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมเกี่ยวกับความคิด จิตใจ และพฤติกรรม จิตใจซึ่งเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดความคิดและพฤติกรรมของคน จิตใจจึงควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ หากจิตใจไม่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จ ตามคำกล่าวที่ว่า "จะพัฒนาอะไรก็ติด ถ้าจิตไม่พัฒนา"

ในขณะนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุก้าวหน้าไปกว่าความเจริญทางจิตใจมาก โลกจึงมีแต่ความมั่งคั่งทางจิตใจ (material wealth) แต่ขาดแคลนความมั่งคั่งทางจิตใจ (spiritual wealth) จึงทำให้การพัฒนาขาดความสมดุล ความยั่งยืน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่มากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมกระแสธรรมนุวัตรและพุทโธโลยี ให้มีความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับกระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี

ภาวะสังคมในสหรัฐอเมริกา
ภาวะวิกฤตทางสังคมไทย
วิกฤตสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์และทางออก
การขัดเกลาทางสังคม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ