สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การจัดระเบียบทางสังคม

องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม

สิทธิและเสรีภาพ สิทธิ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม ในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลไว้ ซึ่งสิทธินี้เป็นการควบคุมด้วยกฎหมายเพื่อ มิให้บุคคลละเมิดสิทธิของผู้อื่น สิทธิยังแยกคนเป็นหน่วย ๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค แล้วสร้างขอบเขตให้ทุกคนอยู่แยกทางกัน เมื่อไม่มาเกี่ยวข้องกันในเรื่องที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาวิวาทกันแนวคิดเรื่องสิทธินี้ต้องพึงระวังเพราะถ้าบุคคลกำหนดความคิดเรื่องสิทธิผิดจะกลายเป็นการคำนึงถึงตัว เองเป็นที่ตั้งมุ่งเอาประโยชน์ของตนมากกว่าจะคิดให้ประโยชน์ใคร จะเห็นการได้เปรียบเป็นเรื่องดี เป็นการเพาะ นิสัยหวาดระแวงว่าผู้อื่นจะมาละเมิดสิทธิของตน

เสรีภาพ ความมีอิสระภายใต้กฎหมายที่กำหนด ความมีเสรีภาพเป็นการกำหนดถึงบทบาทหน้าที่ของ บุคคลเพื่อกระทำตามสิทธิของตน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น ความมีเสรีภาพจะต้องไม่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อน

บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms)
สถานภาพ (Status)
บทบาท (Roles)
สิทธิและเสรีภาพ สิทธิ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
การควบคุมทางสังคม (Social control)
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย