สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

ลักษณะการพูดที่ดี

ลักษณะการพูดที่ดีมักประกอบด้วย

 1. มีความมุ่งหมายดี ทั้งความมุ่งหมายทั่วไปและความมุ่งหมายเฉพาะ
 2. มีความเหมาะสม กับกาลสมัย เวลาที่กำหนดให้ สถานที่ โอกาส และบุคคล
 3. ใช้ถ้อยคำดี คือ พูดด้วยถ้อยคำที่เป็นจริง มีประโยชน์ และเป็นที่พอใจแก่ผู้ฟัง
 4. มีบุคลิกลักษณะดี คือต้องใช้น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง และกิริยาอาการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่พูด

สาระหรือเนื้อเรื่องที่จะพูด

การเตรียมเนื้อหาจะต้องมีโครงเรื่อง ได้แก่ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปจบ เพื่อให้การพูดดำเนินไปโดยสม่ำเสมอตลอดเรื่อง

คำนำ เป็นตอนสำคัญที่จะเรียกร้องให้ผู้ฟังสนใจและตั้งใจฟัง คำนำจึงต้องใช้ภาษาและสำนวนที่กระทัดรัดได้ใจความดี โดยอาจขึ้นต้นได้หลายแบบ ได้แก่

 1. กล่าวถึงความสำคัญของเรื่อง
 2. นำด้วยตัวอย่างหรือนิทาน
 3. นำด้วยข้อความที่เร้าใจ
 4. นำด้วยคำถามที่เร้าใจ
 5. นำด้วยการยกย่องผู้ฟัง
 6. นำด้วยคำพังเพย สุภาษิต คำขวัญ คำประพันธ์ หรือคำคม

 

เนื้อเรื่อง จะต้องเตรียมให้

 1. สอดคล้องกับคำนำ
 2. เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามโครงเรื่อง
 3. เวลาพูดต้องแสดงสีหน้า ท่าทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่อง เพื่อให้เกิดความสนใจ แต่ไม่มากจนกลายเป็นเล่นละคร

สรุปจบ อาจทำได้หลายวิธี คือ

1. ย้ำจุดสำคัญ
2. จำแนกหัวข้อสำคัญ
3. ทบทวนความรู้ทั่วไป
4. สรุปด้วยการสรรเสริญสดุดี

หลักทั่วไปในการพูด

1. เตรียมตัวให้พร้อม
2. ซักซ้อมให้ดี
3. ท่าทีให้สง่า
4. วาจาสุขุม
5. ทักที่ประชุมให้โน้มน้าว
6. เรื่องราวให้กระชับ
7. ตาจ้องจับผู้ฟัง
8. เสียงดังแต่พอดี
9. อย่าให้มีเอ้ออ้า
10. ดูเวลาให้พอครบ
11. สรุปจบให้จับใจ
12. ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่ออำลา

ความมุ่งหมายของการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี
การสร้างความมั่นใจและแก้ไขความประหม่า
การออกเสียงและพัฒนาพลังเสียง
การพูดจูงใจ
ปฏิภาณไหวพริบ
การบรรยายหรือการอธิบาย
การพูดแบบเล่าเรื่อง
การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย