สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

การพูดจูงใจ

การพูดเพื่อชักจูงใจ เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ เพื่อให้ผู้ฟังเชื่อและเพื่อให้ผู้ฟังเห็นด้วยทั้งทางความคิดและการกระทำตามความมุ่งหมายของผู้พูด เป็นการพูดให้ผู้ฟังมีความเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตาม เป็นการพูดอย่างมีเหตุผล เพื่อโน้มน้าวจิตใจ เกลี้ยกล่อมชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยคาม

จุดมุ่งหมายของการพูดจูงใจ เพื่อชักจูงให้ผู้ฟังเห็นด้วย คล้อยตามในข้อเรียกร้อง วิงวอนหรือข้อประท้วง เพื่อให้เปลี่ยนความเชื่อความคิด เพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้ทำหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

หลักการพูดจูงใจ

  1. ให้ผู้ฟังสนใจในการพูด
  2. ทำให้ผู้ฟังไว้วางใจ และมีศรัทธาในถ้อยคำของผู้พูด
  3. บรรยายถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ฟังเกี่ยวกับคุณค่าของปัญหาที่นำมาแสดง
  4. พูดด้วยการวิงวอนคน จูงใจให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

ความมุ่งหมายของการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี
การสร้างความมั่นใจและแก้ไขความประหม่า
การออกเสียงและพัฒนาพลังเสียง
การพูดจูงใจ
ปฏิภาณไหวพริบ
การบรรยายหรือการอธิบาย
การพูดแบบเล่าเรื่อง
การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย