สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

การพูดจูงใจ

การพูดเพื่อชักจูงใจ เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ เพื่อให้ผู้ฟังเชื่อและเพื่อให้ผู้ฟังเห็นด้วยทั้งทางความคิดและการกระทำตามความมุ่งหมายของผู้พูด เป็นการพูดให้ผู้ฟังมีความเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตาม เป็นการพูดอย่างมีเหตุผล เพื่อโน้มน้าวจิตใจ เกลี้ยกล่อมชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยคาม

จุดมุ่งหมายของการพูดจูงใจ เพื่อชักจูงให้ผู้ฟังเห็นด้วย คล้อยตามในข้อเรียกร้อง วิงวอนหรือข้อประท้วง เพื่อให้เปลี่ยนความเชื่อความคิด เพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้ทำหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

หลักการพูดจูงใจ

  1. ให้ผู้ฟังสนใจในการพูด
  2. ทำให้ผู้ฟังไว้วางใจ และมีศรัทธาในถ้อยคำของผู้พูด
  3. บรรยายถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ฟังเกี่ยวกับคุณค่าของปัญหาที่นำมาแสดง
  4. พูดด้วยการวิงวอนคน จูงใจให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

ความมุ่งหมายของการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี
การสร้างความมั่นใจและแก้ไขความประหม่า
การออกเสียงและพัฒนาพลังเสียง
การพูดจูงใจ
ปฏิภาณไหวพริบ
การบรรยายหรือการอธิบาย
การพูดแบบเล่าเรื่อง
การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ