สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

การบรรยายหรือการอธิบาย

ในบางครั้งอาจได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่าง ๆ การพูดแบบนี้ต้องใช้การอธิบายเพื่อชี้แจง หรือให้ความรู้ วิธีการอธิบายอาจทำได้หลายแบบ เช่น การซักถาม การยกตัวอย่าง หรือ การเปรียบเทียบ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการบรรยายหรืออธิบาย

การบรรยายหรือการอธิบายมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการบอกเล่าและชี้แจง
 2. ให้ความรู้และสาระ โดยการอธิบายหรือชี้แจง
 3. สร้างความเข้าใจ โดยการยกตัวอย่างและตีความ
 4. แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และเจตคติ โดยการเสนอความคิดแก่ผู้ฟัง

วิธีพูดแบบบรรยายหรืออธิบาย

 

วิธีพูดแบบบรรยายหรืออธิบายอาจทำได้ดังนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลของเรื่องที่จะพูดไว้อย่างป็นระบบ
 2. กำหนดขอบเขต แนวคิดและประเด็นที่สำคัญ
 3. หาเหตุผล คำกล่าวอ้างและข้อค้นพบต่าง ๆ ไว้สนับสนุนเนื้อหาสาระ
 4. เลือกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ไว้ประกอบการพูด เพื่อเพิ่มน้ำหนัก และความน่าเชื่อถือ
 5. วางเค้าโครงเรื่องและจัดระบบความคิด
 6. ร่างบทพูด ตั้งแต่อารัมภบท เนื้อเรื่อง และบทสรุป
 7. หากต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย ควรจัดเตรียมให้พร้อม และซักซ้อม การใช้ให้ชำนาญ
 8. ก่อนการบรรยายควรทบทวนร่างเนื้อหา การจัดลำดับก่อนหลังให้แน่นอน และต้องรักษาเวลาให้พอดีตามที่กำหนดให้
 9. ขณะบรรยาย ควรคำนึงถึงหลักการพูดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้สายตา การใช้เสียง การใช้ถ้อยคำ การใช้ท่วงท่าและลีลาประกอบ เป็นต้น

องค์ประกอบของการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ

การบรรยายหรือการอธิบายที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

 1. ลักษณะของผู้บรรยาย ผู้บรรยายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะบรรยายเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ฟังได้ มีความสามารถในการใช้ถ้อยคำ มีไหวพริบปฏิภาณ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมน่าเชื่อถือ
 2. การนำเสนอ ต้องเสนอเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอน สรุปแนวคิดให้ชัดเจน ขยายความ และตีความได้ถูกต้อง ตลอดจนนำเสนอได้สอดคล้องและบรรลุจุดมุ่งหมายของเรื่องราวนั้น ๆ
 3. บรรยากาศของการบรรยาย ต้องมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เรื่องที่พูดอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง พยายามดึงผู้ฟังให้มีส่วนร่วม และสามารถควบคุมเวลาได้ตามกำหนด

ความมุ่งหมายของการพูด
ลักษณะการพูดที่ดี
การสร้างความมั่นใจและแก้ไขความประหม่า
การออกเสียงและพัฒนาพลังเสียง
การพูดจูงใจ
ปฏิภาณไหวพริบ
การบรรยายหรือการอธิบาย
การพูดแบบเล่าเรื่อง
การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับอารมณ์ขัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ