Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

เครื่องรางของขลัง

ความสำคัญและประโยชน์ของการมีเครื่องรางของขลังในสังคมไทย

เครื่องรางของขลังนั้นมีความสำคัญและประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมาก ถ้าเครื่องรางของขลังไม่มีประโยชน์และความสำคัญต่อสังคมชาวพุทธไทย เครื่องรางของขลังคงจะไม่คงอยู่คู่สังคมไทยเช่นปัจจุบัน

ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องรางของขลัง คือ เครื่องรางของขลังเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนทำความดี เพราะเครื่องรางของขลัง เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคุณงามความดี ถ้าหากว่าเรานับถือเครื่องรางของขลังเราต้องปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังนั้น ผู้ที่นับถือเครื่องรางของขลังส่วนใหญ่จะปฏิบัติดี ปฏิบัติ ชอบ ตามคำสอนของครูบาอาจารย์ หรือผู้ที่เคารพนับถือ เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ ผู้ที่มีบุญคุณ เป็นต้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของท่าน ระลึกถึงคำสอน และการปฏิบัติของท่าน เพื่อไม่ให้หลุดออกหรือละเลยจากการทำความดี เมื่อยามที่ไม่มีท่านอยู่แล้วหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่าน เครื่องรางก็เปรียบได้กับเป็นเครื่องเตือนสติเรา

คนที่นับถือเครื่องรางของขลังส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองนั้นขาดที่พึ่ง ขาดสิ่งที่จะเป็นหลักไว้ให้ยึดเหนี่ยว เมื่อคนเราขาดสิ่งยึดเหนี่ยวนั้น เราก็เปรียบได้กับเรือไม่มีสมอที่ลอยคว้าอยู่กลางทะเล ไม่รู้จะไปทางใด เพราะไม่มีทั้งคนบังคับและไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เอง ดังนั้นคนเราจึงรู้สึกว่าเมื่อมีเครื่องรางของขลังไว้พกพาติดตัวจึงเหมือนมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปคนที่นับถือเครื่องรางของขลังต้องการที่พึ่งทางใจมาเติมเต็มเพื่อให้รู้สึกดี อาจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ป้องกันภัย เป็นต้น ดังนั้น เครื่องรางของขลังจึงมีคุณค่าและความสำคัญทางจิตใจมากกว่าทางกาย

ในทางสังคมนั้นเราใช้กฎหมายในการทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ในทางด้านศีลธรรม จริยธรรมนั้น เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีใครสามารถมากล่าวหรือบังคับให้เราทำตามที่เค้าเหล่านั้นต้องการได้ ดังนั้น จึงมีการฝ่าฝืนกฎหมายขึ้น และเครื่องรางของขลังนั้นสามารถช่วยให้คนเรายังมีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีอยู่ เช่น เรามีเครื่องรางของขลังบูชาไว้กับตัว และมีความเชื่อว่าพกพาสิ่งนี้แล้วจะยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เครื่องรางของขลังจะทำให้เราระลึกอยู่เสมอว่าถ้าเราทำความดีเครื่องรางของขลังก็จะปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ว่าจะเกิดอันตรายใดใดก็แล้วแต่ขึ้น แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำผิด เช่น ไปขโมยของผู้อื่น ฆ่าผู้อื่น นั้น เครื่องรางของขลังก็ไม่สามารถช่วยเราได้ ถ้าเกิดอันตรายขึ้นกับเรา เพราะเครื่องรางของขลังนั้นเป็นตัวแทนของความดี คนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทำการงานใดใดก็ตาม

การที่คนโบราณทำเครื่องรางของขลังขึ้นมานั้น เพื่อเป็นตัวแทนของความดี เป็นกุศโลบายให้คนทำความดี รู้จักผิดชอบ ชั่วดี ไม่ประพฤติผิด เครื่องรางของขลังมีไว้เพื่อความอุ่นใจเป็นขวัญกำลังใจ หากต้องการที่จะร่ำรวย เราต้องลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ เช่น เราจ้องการมีชื่อเสียง เงินทอง เราต้องขยันทำงาน หนักเอาเบาสู้ หมั่นเพียรพยามยาม ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียงก็จะมาสู่เรา

เครื่องรางของขลังนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน ประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์จาบุคคลรอบข้างเท่านั้นที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้น แต่สิ่งที่ผู้สร้างเครื่องรางของขลังต้องการจริงๆนั้นคือ ให้เครื่องรางของขลังเป็นขวัญและกำลังใจแก่เราในยอมที่เราขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องรางของขลังกับพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและประโยชน์ของการมีเครื่องรางของขลังในสังคมไทย
ความแตกต่างระหว่างเครื่องรางของขลังและพุทธศาสนา
สาเหตุที่ทำให้คนในสังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังฯ
ผลกระทบของเครื่องรางของขลังที่มีต่อสังคมไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com