ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

เครื่องรางของขลัง

ผลกระทบของเครื่องรางของขลังที่มีต่อสังคมไทย

เครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา และให้ความคุ้มครองป้องกันภัย ซึ่งเปรียบได้เสมือนเป็นความต้องการจากสิ่งที่ไม่รู้ และความหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาติ และภัยรอบตัว เมื่อมนุษย์มีความกลัว จึงพยายามหาทางกำจัดความกลัวนั้น ด้วยการเสาะแสวงหา ที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว ซึ่งถือเอาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นที่พึ่ง และถือเครื่องรางของขลังเป็นที่พึ่ง

ดังนั้น เครื่องรางของขลัง ย่อมจะส่งผลกระทบถึงสังคมส่วนรวม อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งในด้านของความเชื่อ พิธีกรรม จิตใจ

ในด้านความเชื่อนั้น ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ พระสงฆ์ที่ออกมาสร้างเครื่องรางของขลัง ทำให้ชาวไทยพุทธที่เป็นนักวิชาการมองว่า ไม่ควรทำ พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ประกอบพิธีทางศาสนาและมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนา ดังนั้น พระสงฆ์ควรสงบ สำรวม และเรียบร้อย ละจากกิเลสทั้งปวง แต่ในชาวพุทธบางคนก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งทำให้คนเราเข้าใจผิดว่าเครื่องรางของขลังนั้นเป็นของพุทธศาสนา ซึ่งความจริงนั้นเครื่องรางของขลังไม่มีปรากฏอยู่ในคำสอนทางพุทธศาสนาด้านจิตใจ ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า อิทธิพลของเครื่องรางของขลังที่มีต่อชาวไทยพุทธปัจจุบันนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวพุทธเป็นอย่างมาก เพราะคนเราคิดว่าเครื่องรางของขลังนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ จึงทำให้วิถีชีวิตของคนเราที่เร่งรีบ และมีการแข่งขันกันสูงเช่นในปัจจุบัน และมีความกังวล ได้มีกำลังใจและมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้รู้สึกดียิ่งขึ้น ทำให้คนเรารู้สึกปลอดภัย ดังนั้นเครื่องรางของขลังจึงมีอิทธิพลในด้านจิตใจของชาวไทยพุทธเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องรางของขลังช่วยให้คนในสังคมไทยนั้นรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย

ด้านพาณิชย์ เครื่องรางของขลังที่กำลังเป็นการพาณิชย์อย่างมากในขณะนี้ คือ จตุคามรามเทพ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของไทยมีการเงินที่แพร่สะพัดมากขึ้น จากที่หยุดนิ่งมานาน เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และเนื่องจากจตุคามรามเทพมีการโฆษณาที่ดี ซึ่งจูงใจในเรื่องของความร่ำรวย ทำให้มีผู้คนสนใจจตุคามรามเทพเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นไม่นานจตุคามรามเทพก็เริ่มหายไป แทนที่ด้วยพระพิฆเณศแทน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เครื่องรางของขลังได้กลายเป็นเรื่องของกระแส และค่านิยม และคนไทยเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยของกระแสว่าเครื่องรางของขลังชิ้นใดจะเข้ามาสู่กระแสของการค้าที่เรียกว่า พาณิชย์

ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า การสร้างเครื่องรางของขลังขึ้นมาให้เป็นการพาณิชย์หรือการค้ามากเกินไปนั้น อาจทำให้คนเราห่างเหินจากพุทธศาสนามากจนเกินไป เป็นสาเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อมลงได้ แต่เรื่องความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนในสังคมไทยด้วย ไม่ได้หมายความว่าการที่คนหันมานับถือเครื่องรางของขลังนั้นพุทธศาสนาจะเสื่อมไป เพราะว่าปัจจุบันคนไทยเราก็ยังนิยมเข้าวัดทำบุญกันเช่นเดิม

ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องรางของขลังกับพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและประโยชน์ของการมีเครื่องรางของขลังในสังคมไทย
ความแตกต่างระหว่างเครื่องรางของขลังและพุทธศาสนา
สาเหตุที่ทำให้คนในสังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังฯ
ผลกระทบของเครื่องรางของขลังที่มีต่อสังคมไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ