ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

เครื่องรางของขลัง

นางสาว โรสิตา แสงสกุล

       ในความเป็นจริงนั้นสังคมไทยในปัจจุบัน ยังต้องอาศัยและพึ่งพาเครื่องรางของขลังเป็นที่พึ่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น คนในสังคมไทย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด มีสถานภาพทางสังคมอย่างไร ควรช่วยกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังและการยึดถือเอาไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายนั้นว่า การที่เรามีความเชื่อในเรื่องนี้นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา ในเรื่องของความเชื่อความศรัทธา ทางกายและจิตใจ หรือต่อพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างไร

ดังนั้น ในด้านของพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์ ผู้มีหน้าที่เผยแพร่และสืบต่อพุทธศาสนา ควรให้ความเข้าใจรวมไปถึงท่าทางการแสดงออกต่อสังคมต่อพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้อง พระสงฆ์สามารถวางแนวทางในความเชื่อเครื่องรางของขลังได้ เช่น หากพุทธศาสนิกชนที่ยอมรับนับถือในเครื่องรางของขลังนอกจากการนับถือพระรัตนตรัยเพียงอย่างเดียวนั้น พุทธศาสนิกชนไทยก็ควรเดินทางสายกลาง ไม่ควรนำจิตใจไปลุ่มหลงอยู่กับไสยศาสตร์มากจนผิดหลักของพุทธศาสนา ทางด้านพระสงฆ์ก็ไม่ควรสร้างเครื่องรางของขลังมาเพื่อการค้า แต่สร้างเพื่อเป็นการกุศล โดยที่ไม่หวังผลที่ได้จากการค้าทางด้านของพุทธศาสนิกชนนั้น ก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังด้วยว่า เครื่องรางของขลังนั้นแม้ว่าจะมีอำนาจวิเศษหรือไม่ก็ตาม แต่มันไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ในทุกเรื่อง การที่เรามีความเชื่อในเรื่องใดก็ตามเราควรเชื่ออย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาประกอบกับการพิจารณาว่าเรื่องใดควรเชื่อและไม่ควรเชื่อ เมื่อเราใช้ปัญญาแล้วคนอื่นจะไม่สามารถมาหลอกลวงเราได้ และเราก็จะมีเหตุผลในการใช้ปัญญามากขึ้น เราต้องเข้าใจว่า ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ร่ำรวยเงินทอง เราไม่สามารถภาวนาหรือขอเอาจากเครื่องรางของขลังได้ แต่เราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการด้วย ดังนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราแค่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เราต้องปฏิบัติตามคำสอนและเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาไปพร้อมกันด้วย

ทางด้านสังคม สังคมไทยเรานั้นมีความเชื่อไปตามกระแสนิยม ยุคนี้เป็นยุคของจตุคามรามเทพ เราก็ไปนับถือจตุคามรามเทพกัน พอจตุคามถึงขาลง พระพิฆเณศ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น คนไทยเราก็หันไปนับถือพระพิฆเณศ เราจะเห็นได้ว่าเรื่องของความเชื่อนั้นเป็นเพียงกระแสค่านิยม เมื่อความเชื่อในเรื่องนี้หมดไป ความเชื่อในเรื่องใหม่ก็มาแทน ดังนั้น เราจึงไม่ต้องกังวลว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมไป หรือว่าคนไทยจะไม่นับถือพุทธศาสนากันอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอด ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม และคนไทยก็ยังคงปฏิบัติตามคำสอน ประเพณีทางศาสนาสืบต่อมานั้นก็คือ พุทธศาสนา

ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องรางของขลังกับพระพุทธศาสนา
ความสำคัญและประโยชน์ของการมีเครื่องรางของขลังในสังคมไทย
ความแตกต่างระหว่างเครื่องรางของขลังและพุทธศาสนา
สาเหตุที่ทำให้คนในสังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังฯ
ผลกระทบของเครื่องรางของขลังที่มีต่อสังคมไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย