สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ไข้ออกผื่นในเด็ก

ผื่นจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การติดเชื้อ (non-infection)

กลุ่มนี้พบน้อยกว่ากลุ่มแรก ได้แก่

ผื่นแพ้ยา (cutaneous drug eruption)

ผื่นที่พบบ่อยที่สุดของการแพ้ยาได้แก่ exanthematous eruption หรือ maculopapular rash ผู้ป่วยมักมีผื่นขึ้นหลังการได้รับยาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ลักษณะผื่นแพ้ยา เป็น generalized aymmetrical maculopapular rash ขึ้นที่ลำตัว แขนขา อาจมีอาการคันร่วมด้วย ผื่นนี้แยกยากจากการติดเชื้อไวรัส ในรายที่สงสัยว่าอาจเกิดจากการแพ้ยา ควรสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยาที่ได้รับมาก่อนภายใน 1-3 สัปดาห์ ก่อนมีผื่นขึ้น ถ้าไม่แน่ใจให้หยุดยาที่อาจเป็นสาเหตุ ถ้าเกิดจากการแพ้ยา ผื่นจะหายภายใน 2-3 วันหลังหยุดยา ทั้งนี้ขึ้นกับค่าครึ่งชีวิตของยาด้วย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการวินิจฉัย คือ การเจาะเลือดตรวจ complete blood count (CBC) ถ้าพบ eosinophils เพิ่มขึ้นในเลือดอาจบอกได้ว่าเป็นแพ้ยา แต่ถ้าพบ atypical lymphocytes เพิ่มขึ้นช่วยบอกถึงการติดเชื้อไวรัส

การรักษา หยุดยาที่สงสัยว่าเกิดผื่น ถ้าผู้ป่วยคันให้ยาแก้คันกลุ่ม antihistamine เช่น chlorpheniramine หรือ hydroxyzine รับประทาน

Collagen vascular disease

ตัวอย่างโรคกลุ่มนี้ ได้แก่

Systemic lupus erythematosus (SLE)

พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กเพศหญิง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ร่วมกับผื่นเป็นๆ หายๆ ลักษณะผื่นที่พบในผู้ป่วย SLE มีได้หลายแบบตั้งแต่ผื่นแบบไม่จำเพาะ เช่น maculopapular rash, urticaria จนถึงผื่นที่จำเพาะ เช่น malar rash, discoid LE, vasculitis หรือ photosensitivity อาการอื่นๆ ที่พบร่วมด้วย เช่น ปวดข้อ ผมร่วง ซีด แผลในปาก ต่อมน้ำเหลืองโต อาการทางประสาท และไต เป็นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการวินิจฉัย คือ การทำ ANA profile, LE cell
การรักษา ยาที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ prednisolone โดยขนาดยาขึ้นกับความรุนแรงของโรค และความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น ไต หัวใจ สมอง ระบบเลือด

Juvenile rheumatoid arthritis (JRA)

ผื่นของโรคนี้มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นผื่นแบบ maculopapular rash เห็นได้ชัดเวลาไข้สูง แต่ถ้าไข้ลดลง ผื่นจะหายไป พบบ่อยใน JRA ชนิด systemic onset type อาจมีอาการของตับม้ามโต (hepatosplenomegaly) ต่อมน้ำเหลืองโต
การวินิจฉัย อาศัยประวัติ ตรวจร่างกาย และแยกสาเหตุอื่นๆ ของไข้และผื่นในเด็ก
การรักษา ให้รับประทาน aspirin ขนาด 80-100 mg/kg/day ถ้าไม่ได้ผลอาจพิจารณาให้ non-sterois anti-inflammatory drugs (NSAIDs) หรือในรายอาการรุนแรงอาจให้ prednisolone รับประทานร่วมด้วย

Kawasaki disease

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี สาเหตุยังไม่ทราบแน่นนอน การวินิจฉัยอาศัยอาการทางคลินิก โดยมี criteria ในการวินิจฉัย ดังนี้

1. ไข้สูง มากกว่า 5 วัน
2. มีผื่นซึ่งอาจพบเป็น maculopapular rash, urticaria, scarlatiniform, erythema multiform-like แต่ไม่พบ vasicobullous
3. ตาแดงทั้ง 2 ข้าง โดยไม่มีขี้ตา
4. การเปลี่ยนแปลงที่ริมฝีปาก โดยปากแดง แห้ง แตก (dryness, redness, fissuring) และลิ้นคล้ายผล strawberry
5. การเปลี่ยนแปลงที่มือและเท้า อาจพบผื่นแดงในระยะแรก ต่อมาสัปดาห์ที่ 2 ของไข้ ผื่นลอกที่ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรค
6. ต่อมน้ำเหลืองโตส่วนใหญ่เป็นต่อมน้ำเหลืองข้างคอ และมีขนาดมากกว่า 1.5 cm

การวินิจฉัย ผู้ป่วยต้องมีไข้สูงร่วมกับอาการทางคลินิกอีก 4 ใน 5 ข้อ และต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ได้ เนื่องจากยังไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยในการวินิจฉัยที่แน่นอน การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยแยก คือ CBC พบ leukocytosis, ERS สูงในสัปดาห์ที่ 2 พบเกร็ดเลือดสูง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ อาการอื่นๆ ที่พบได้ของ Kawasaki disease ได้แก่ hydrops of gall bladder, sterile pyuria, aseptic meningitis, hepatitis, arthralgia เป็นต้น

การวินิจฉัยแยกโรค ต้องแยกผื่นจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรียและผื่นแพ้ยาชนิด Stevens-Johnson syndrome

การรักษา

ในรายที่สงสัยว่าเป็น Kawasaki disease ควรส่งต่อผู้ป่วยไปพบกุมารแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยแน่นอน เพราะโรคนี้พบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดสูงถึงร้อยละ 10-30 โดยเฉพาะพบ coronary dilation และ aneurysm ซึ่งเกิดในระยะเวลา 1-3 เดือนภายหลังมีไข้ ถ้าไม่รักษาอาจมีโรคแทรกซ้อนได้ ปัจจุบันการให้ยา gamma globulin ขนาดสูง 2 g/kg ครั้งเดียวทางหลอดเลือดดำ ภายใน 7 วันหลังมีไข้ ไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังได้รับ gamma globulin ร่วมกับการให้ยา aspirin รับประทานขนาด 70-100 mg/kg/day ในระยะแรกและลดขนาดลงเหลือ 3-5 mg/kg/day เมื่อไข้ลดลง สามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนทางหัวใจได้

ผื่นชนิด classic viral exanthems
ผื่นชนิดไม่เจาะจง (non-specific virus)
ผื่นจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การติดเชื้อ (non-infection)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์