สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ไข้ออกผื่นในเด็ก

ปัจจุบันผื่นแพ้ยาในเด็กเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้น โดยการวินิจฉัยผื่นแพ้ยาในเด็ก จำเป็นต้องแยกจากไข้ออกผื่นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคอื่นๆ ซึ่งบางครั้งถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงที อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สาเหตุที่พบบ่อยของไข้ออกผื่นในเด็ก

การติดเชื้อ (infection)

การติดเชื้อไวรัส

เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของไข้ออกผื่นในเด็ก แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

- ผื่นชนิด classic viral exanthems
- ผื่นชนิดไม่เจาะจง

ผื่นชนิด classic viral exanthems
ผื่นชนิดไม่เจาะจง (non-specific virus)
ผื่นจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การติดเชื้อ (non-infection)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์