วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ชีวิตและพันธุกรรมกำหนดของความเป็นมนุษย์

ปิแอร์ ลุยกิ ลุยสิ, มหาวิทยาลัยโรมา อิตาลี

ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วินสู่ยุคพันธกรรมมนุษย์

ความรักและความเมตตากรุณา

(Love and altruism)

ความรักเป็นหนึ่งในพฤติกรรมความรู้สึกพื้นฐานที่สุดของสัตว์โลก ความรักของ มารดาเป็นสัญชาติญาณที่ชัดเจนพบเห็นทั่วไป เป็นเครื่องมือสำคัญโดยธรรมชาติ ที่แต่ละสปีซีส์จะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองให้อยู่รอดได้ ความรัก และความดึงดูดทาง เพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมียมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในด้านนี้ มนุษย์เองก็ตาม ความรักอาจจะเป็น สัญชาติญาณแต่ก็มีส่วนผสมของทั้งระดับสติ และข้อกำหนดทางคุณธรรม จริยธรรม

การพูดว่าความรักถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ไม่ได้หมายความที่จะลดความสำคัญ หรือความสุนทรีย์ สวยงาม ของอารมณ์นี้แต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้ที่จะลดคุณค่าของเรื่องนี้ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ศิลป ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของศิวิไลซ์ของเราจากความรัก และเรื่องความสำคัญแห่งการรู้จักเสียสละเรื่องส่วนตัว เพื่อทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ อันเป็นคุณลักษณะ ที่ช่วยหล่อเลี้ยง ประคบประหงมการเติบโตของสังคมและการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มความรู้

วรรณกรรมจำนวนมากมายมหาศาลกล่าวถึงการเสียสละ การกระทำเพื่อผู้อื่น แม้แต่ในกลุ่มที่มีความเชื่อด้านสังคมแบบดาร์วิน ปรากฏการณ์การอยู่แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นที่ชัดเจนทั่วไปว่า การกระทำเพื่อผู้อื่น การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ความรัก เป็นการบูรณาการ หนึ่งของการคัดเลือกทางธรรมชาติ สังคมใดๆที่มีคุณลักษณะที่ว่านี้ ยอมสามารถมีโอกาสที่ดีกว่า พร้อมกว่า ที่จะอยู่รอด ไม่นับว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ด้วย

ความรักในมนุษย์อย่างที่กล่าวมาแล้ว แตกต่างจากความรักในสัตว์ทั่วๆไป อันเนื่องมาจาก ปัญญาและสติของเรา ทางศาสนาพุทธ มีการเน้นชัดเจนของความรักเมตตากรุณา (compassion) ซึ่งหมายถึงความปรารถนาอย่างยิ่งยวดในการรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่น และนำมาด้วยความ ต้องการที่จะช่วยบรรเทา ความปรารถนาที่ว่านี้พัฒนาโดยสติและการฝึกสมาธิ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) เป็นอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ในมนุษย์ และเรื่องนี้ได้กลายเป็นศาสตร์สาขา สำคัญในการศึกษาเรื่องชีววิทยาระบบประสาทในตอนนี้

ประวัติศาสตร์มนุษย์ได้จารึกบันทึกไว้มากมายมหาศาลเรื่องราวของความรัก วีรบุรุษ ความเสียสละ และการกระทำเพื่อผู้อื่น ไม่เป็นที่สงสัยว่าลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นตัวกำหนด ความเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่สุด
เราสามารถพบพฤติกรรม “รัก” ได้ทั่วไปในสัตว์อื่นๆ มีลักษณะใดหรือไม่ ที่มนุษย์มีแต่สัตว์อื่นๆไม่มี?

สัตว์เซลล์เดียวขั้นพื้นฐานธรรมดา
การผุดกำเนิด
ระบบจัดการตนเอง
ระบบอัตตกำเนิด
การไร้ซึ่งจุดจำเพาะเจาะจงหรือศูนย์กลางแห่งชีวิต
การรับรู้
วิถีภายในตัวเองของการรู้ตัว
ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วินสู่ยุคพันธกรรมมนุษย์
ภาพรวมและอนาคตที่กำลังผุดกำเนิด
พันธุกรรมของมนุษย์จะส่งผลอะไรกับเรา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์