วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ชีวิตและพันธุกรรมกำหนดของความเป็นมนุษย์

ปิแอร์ ลุยกิ ลุยสิ, มหาวิทยาลัยโรมา อิตาลี

ภาพรวมและอนาคตที่กำลังผุดกำเนิด

เราได้ก่อร่างสร้างบทวิเคราะห์ บทพิจารณ์ คุณลักษณะที่กำหนดทางพันธุกรรม ของความเป็นมนุษย์ทั้งห้าประการ ความก้าวร้าว ความรักและการกระทำเพื่อผู้อื่น การรู้สติ จิตวิญญาณ และความอยากรู้อยากเห็นอยากควบคุมสิ่งแวดล้อม ในบรรดาห้าประการนี้ การรู้สติอยู่เหนือสิ่งอื่นๆ ในบริบทที่ว่าการรู้สติกำหนดพฤติกรรม และพลอยกำหนดผลลัพธ์ หรือการกระทำในมิติทั้งสี่ที่เหลือด้วย แม้ว่าเราจะอภิปรายทั้งหมดทีละประการแยกจากกัน แต่ทั้งหมดไม่ได้มีอยู่แยกกัน ตรงกันข้ามทั้งหมด ต่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน และจะยิ่งซับซ้อน ยากยิ่งขึ้น หากจะอธิบายเชิงพันธุกรรมว่ายีนอะไร ควบคุมลักษณะอะไร หรือมีการเหลื่อม การซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรของยีนเหล่านี้ ตัวอย่าง มากมายที่แสดงถึงความเหลื่อมซ้อน เช่น เรื่องสงครามที่เกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นสงครามครูเสด หรือการที่พระโมหะหมัด ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ประกาศเผยแพร่ศรัทธาของท่านพร้อมกับดาบศาสตราวุธ ความกระหายใคร่รู้ แม้จะดูดี ดูประเสริฐเพียงไร ในหลายๆศตวรรษที่ผ่านมา ความรู้กับการพัฒนาอาวุธ ก็ไปคู่ขนานกัน ไม่ว่าจะโดยดาวินซี หรืออะคีเมดิส ก็คิดค้นอาวุธเพื่อต่อต้านผู้คนที่เป็นอริกับเผ่าของตนเอง

พันธุกรรมกำหนดของความเป็นมนุษย์ที่ว่าจึงเป็นอะไรที่รวมกันเข้ามาอย่างหยาบๆเพื่อประโยชน์ในการสนทนาวิเคราะห์ใคร่ครวญแค่นั้น เราอาจจะแบ่งหยาบๆว่าความรัก และการกระทำเพื่อผู้อื่น รวมถึงจิตวิญญาณ เป็นตัวกำหนดทางบวกของความเป็นมนุษย์ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวกำหนด กลางๆ และความก้าวร้าวหรือเอปนักฆ่านั้นเป็นด้านมืด

ตัวกำหนดหลักของความเป็นมนุษย์ทางพันธุกรรม ซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตที่กำลังผุดกำเนิด ในไดอะแกรมแสดงความไม่เกี่ยวโยงถึงกัน ซึ่งเป็นลักษณะเชิงประเมิน ประมาณหยาบๆเท่านั้น
ความรู้สติมีมิติที่ละเอียดอ่อนมากกว่าลักษณะอื่นๆ แม้ว่าสติจะเป็นช่องทาง ที่ทำให้เรารับรู้แยกแยะถูกและผิด แต่เรื่องเหล่านี้จะสัมพันธ์กับทิศทางของวิวัฒนาการ และมีบริบทเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก ดังนั้น อะไรก็ตามที่ชาวยิวอาจจะเห็นว่าดี ก็อาจจะไม่ใช่สำหรับชาวปาเลศไตน์ สิ่งที่ผู้ชายว่าดีก็ไม่แน่สำหรับผู้หญิง เรื่องดีงามของนักธุรกิจ ก็อาจจะเป็นคนละเรื่องสำหรับชาวนา ทั้งนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ไม่มีตัวกำหนดคุณธรรมสัมบูรณ์ คุณธรรมเองก็เป็นผลผลิตเนื่องมาจากวิวัฒน์ของสังคม ซึ่งแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไป ในการที่เราจะหวังให้การรู้สติ การมีสติ จะช่วยเราในอนาคต เราจำเป็นจะต้องมีข้อตกลง ในการสร้างตัวกำหนดคุณธรรมที่เป็นที่ยอมรับสากล ยอมรับได้ทั้งโลก ซึ่งจะทำได้โดยยากที่สุด หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลย

สัตว์เซลล์เดียวขั้นพื้นฐานธรรมดา
การผุดกำเนิด
ระบบจัดการตนเอง
ระบบอัตตกำเนิด
การไร้ซึ่งจุดจำเพาะเจาะจงหรือศูนย์กลางแห่งชีวิต
การรับรู้
วิถีภายในตัวเองของการรู้ตัว
ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วินสู่ยุคพันธกรรมมนุษย์
ภาพรวมและอนาคตที่กำลังผุดกำเนิด
พันธุกรรมของมนุษย์จะส่งผลอะไรกับเรา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์