สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ทฤษฎีทางการพยาบาล

อ.มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

ทีมสุขภาพจิต

ทีมสุขภาพจิตมีความสำคัญในการช่วยเหลือผู้รับบริการทางจิต เพื่อตอบสนองการช่วยเหลือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ทีมสุขภาพจิตเป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการทางจิตส่วนหนึ่ง (Shives, 1990) โดยพยาบาลจิตเวชจะเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในทีม เนื่องจากมีภาระหน้าที่ต้องดูแลอยู่ใกล้ชิด ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ในปัจจุบันบทบาทในการบำบัดรักษามีความสำคัญต่อพยาบาลมากขึ้น พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกในทีมสุขภาพจิตเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีบุคลากรสายสหวิชาชีพ โดยแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และพัฒนาแผนการบำบัดร่วมกัน ได้แก่

1. จิตแพทย์ โดยทั่วไปจิตแพทย์จะเป็นหัวหน้าทีมการรักษา เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้รับบริการมากที่สุด

2. นักจิตวิทยาคลินิก เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์และสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี และมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาทางจิตบำบัด

3. นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมของผู้รับบริการอย่างแท้จริง สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

4. พยาบาลจิตเวช มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีความสามารถประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในการปฏิบัติการพยาบาลและใช้ตนเองในการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับทีมการรักษา เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นักอาชีวะบำบัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เทคนิควิธีการและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมต่าง ๆ และการสร้าง สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. นักกิจกรรมบำบัด เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมบำบัด สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี

7. นักดนตรีบำบัด เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะด้านดนตรี ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม เน้นการใช้ดนตรีบำบัด เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี เต้นรำ
ทีมสุขภาพจิต มีความสำคัญต่อผู้ที่มีปัญหาทางจิตเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทีมสุขภาพจิตจึงต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ปฏิบัติงานร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนการปรึกษาหรือเพื่อพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการการช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีทางการพยาบาลของรอย
การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยในกระบวนการพยาบาลจิตเวช
ทฤษฎีทางการพยาบาลของคิง (King’s Theory)
กระบวนการพยาบาลจิตเวชตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะของพยาบาลจิตเวช
ประวัติความเป็นมาของการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ทีมสุขภาพจิต
สิทธิของผู้ป่วยจิตเวช
แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์