สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ทฤษฎีทางการพยาบาล

อ.มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน

การพยาบาลจิตเวชชุมชน เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยการนำหลักการป้องกัน มาใช้ดังนี้

1. การป้องกันขั้นต้น (Primary Prevention)

เป็นการลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ โดยการขจัดปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีผลนำไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยทางจิตใจของประชาชนและชุมชน การป้องกันชั้นนี้เน้นถึงการค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิตใจ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดกลไกต่อต้านความเครียด ส่งเสริมให้เกิดระบบประคับประคอง (Supportive System) ในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต เช่น การสอนทักษะชีวิตในประชาชนทั่วไป

2. การป้องกันขั้นที่ 2 (Secondary Prevention)

เป็นการดำเนินการเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วยทางจิตให้น้อยลง โดยการค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกและให้การรักษาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในและป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมเร็วที่สุด การป้องกันขั้นนี้จะเน้นถึงการค้นพบการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรักษาได้เร็วที่สุด การคัดกรองผู้ป่วย รวมทั้งการช่วยเหลือบุคคลที่เกิดวิกฤติ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งต่อ รพ.จิตเวช

3. การป้องกันขั้นที่ 3 (Tertiary Prevention)

เป็นการป้องกันความพิการ อันเป็นผลเนื่องจากการเจ็บป่วย และป้องกันการกลับซ้ำ ส่งเสริมให้ฟื้นฟูสภาพเดิมให้เร็วที่สุด การป้องกันขั้นนี้รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง และการให้ความรู้แก่ญาติของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค แผนการรักษา และการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปัญญาอ่อนตั้งแต่เริ่มต้น การให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้ผู้ป่วยได้พึ่งตนเองให้มากที่สุด และลดภาระแก่พ่อแม่และผู้ดูแลระยะยาว

ทฤษฎีทางการพยาบาลของรอย
การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยในกระบวนการพยาบาลจิตเวช
ทฤษฎีทางการพยาบาลของคิง (King’s Theory)
กระบวนการพยาบาลจิตเวชตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะของพยาบาลจิตเวช
ประวัติความเป็นมาของการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ทีมสุขภาพจิต
สิทธิของผู้ป่วยจิตเวช
แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน

เอกสารอ้างอิง

  • ทัศนา บุญทอง. ปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการการพยาบาลที่พึงประสงค์ในอนาคต, นนทบุรี สภาการพยาบาล. 2542.
  • พรจันทร์ สุวรรณชาต. กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์. นนทบุรีเดอะเบสท์ กราฟฟิค แอนท์ปริ้นท์ 2541.
  • ฝ่ายวิชาการสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย (2543). สรุปการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิรูประบบบริการการพยาบาล: ทิศทางการพยาบาลสุขภาพจิต. วารสารการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต 14(2), 1-11.
  • สภาการพยาบาล. ขอบเขตการปฏิบัติงานของ APN และมาตรฐานบริการพยาบาลและผดุงครรภ์. รวบรวมโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ. เชียงใหม่. 2545.
  • Bjorklund, P. The certified psychiatric nursing practitioner: Advanced practice psychiatric nursing reclaimed. Archives of Psychiatric Nursing, XVII (2), 77-87. (2003).
  • Chafetz, L., Collins-Bride, G., Lego, S. Merging the CNS and NP roles in advanced practice Psychiatric nursing: Pro and con. in Burgess, W. A.(editor), (1998). Advanced Practice Psychiatric Nursing. Appleton & Lange, Stamford, Conneticut. (1998)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์