สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ทฤษฎีทางการพยาบาล

อ.มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

การพยาบาลจิตเวชเป็นกระบวนการพยาบาลที่ได้ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน ของการพยาบาลกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ

ทฤษฎีทางการพยาบาลของรอย
การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยในกระบวนการพยาบาลจิตเวช
ทฤษฎีทางการพยาบาลของคิง (King’s Theory)
กระบวนการพยาบาลจิตเวชตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะของพยาบาลจิตเวช
ประวัติความเป็นมาของการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ทีมสุขภาพจิต
สิทธิของผู้ป่วยจิตเวช
แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย