สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การอ่านฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ ก็คือฉลากที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดที่ติดไว้บนหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าเหล่านั้น ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยแสดงเป็นกรอบข้อมูล โภชนาการซึ่งระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหาร ที่มีในอาหารนั้นไว้ ทำให้เราทราบได้ว่าอาหารชนิดนั้น ที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และปริมาณนั้นคิดเป็นเท่าไรของปริมาณที่เราควรได้รับในแต่ละวัน โดยข้อมูลที่แสดงในฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หน้าตาของฉลากโภชนาการ จะเป็นแบบดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือฉลากโภชนาการแบบสมบูรณ์ และฉลากโภชนาการแบบย่อ

หนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึง ปริมาณที่คนทั่วไปบริโภคแต่ละครั้งมากน้อยเท่าใด หน่วยที่แสดงอาจจะเป็น กระป๋อง กล่อง ชิ้น ถ้วย แก้ว ช้อนโต๊ะ ตามด้วยหน่วยของน้ำหนักหรือปริมาตรอยู่ในวงเล็บ เช่น กรัม หรือ มิลลิลิตร แล้วแต่ประเภทของผลิตภัณฑ์

เช่น หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กระป๋อง (160 กรัม) หมายถึงกินครั้งละ 1 กระป๋องหรือ 160 กรัม
จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ หมายถึง กระป๋อง กล่อง ชิ้น หรือถ้วยนี้ บริโภคได้กี่ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับภาชนะบรรจุ ที่ผู้ผลิตบรรจุอาหารไว้ ถ้าขนาดใหญ่ก็อาจบริโภคได้หลายครั้ง เช่น จำนวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋อง : 1 หมายความว่า สามารถกินหมดกระป๋องภายใน 1 ครั้ง แต่ถ้าเขียนว่า จำนวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋อง : 3 หมายความว่า 1 กระป๋องให้แบ่ง กินได้ 3 ครั้ง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึง เมื่อบริโภคในปริมาณหนึ่งหน่วยแล้ว จะได้รับพลังงานมากน้อยเท่าใดและได้มาจากสารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณน้ำหนักจริงเท่าใด และปริมาณที่บริโภคนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน เช่น หนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารกระป๋อง ให้พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี เป็นไขมันทั้งหมด 6 กรัม ประกอบด้วยไขมันอิ่มตัว 1 กรัม โคเลสเตอรอล 45 มิลลิกรัม โปรตีน 11 กรัม คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8 กรัม ใยอาหารน้อยกว่า 1 กรัม น้ำตาล 5 กรัม และโซเดียม 390 มิลลิกรัม เป็นต้น

ร้อยละปริมาณที่แนะนำต่อวัน หมายถึง สารอาหารที่มีในหนึ่งหน่วยบริโภคนั้นมีปริมาณร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับปริมาณที่แนะนำว่าควรได้รับต่อวัน โดยยึดข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก เช่น ถ้าปริมาณอาหารที่บริโภคต่อครั้งให้คาร์โบไฮเดรต 3% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ก็ต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากอาหารอื่นๆ อีก 97%

Thai RDI (Thai Recommend Daily Intake) หมายถึง ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป

ที่มา: http://www.nautilus.co.th/health_nutrition/nutrition_nutrition%20fact.asp

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย