สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

  • การกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ Unsafe Acts เป็นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของคน เช่น การคาดคะเนผิดพลาด การละเลยการตรวจสอบ การไม่ให้การศึกษาอบรมก่อนใช้หรือปฏิบัติงาน การลัดขั้นตอนการทำงาน ความรีบเร่ง การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรออก การใช้เครื่องจักร เครื่องมือผิดประเภท ความประมาท ชอบเสี่ยง ความสะเพร่า ความเลินเล่อ เผอเรอ การไม่มีระบบการบริหารจัดการอุบัติเหตุที่ดีเพียงพอ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ดังที่กล่าวนี้ มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุถึง 88 %
     

  • สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือ Unsafe Condition เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เครื่องจักรไม่มีครอบป้องกันอันตราย หรือไม่มีเครื่องป้องกันส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด สภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ การจัดวางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สะอาด เป็นหลุม ร่อง ลื่น ไม่สะดวก การวางผังเกะกะ กีดขวาง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ 12 %

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย