สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ได้จัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุไว้ เพื่อให้สะดวกในการตอบสนองกรณีมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • อุบัติเหตุเล็กน้อย ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ เป็นอุบัติเหตุที่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นหยุดงาน เพียงปฐมพยาบาลภายในโรงงาน สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายได้เองภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ผลของอุบัติเหตุไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก
     

  • อุบัติเหตุปานกลาง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ต้องนำส่งโรงพยาบาล จะหยุดงานหรือไม่หยุดงานก็ตาม กรณีหยุดงานต้องไม่หยุดงานเกิน 3 วัน โดยความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษา ในด้านทรัพย์สินเสียหายสามารถซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนได้เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
     

  • อุบัติเหตุร้ายแรง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป โดยความเห็นของแพทย์ผู้ให้การตรวจรักษา ในด้านทรัพย์สินเสียหายกระทบต่อโครงสร้างหลัก ใช้เวลาในการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาทดแทนเกิน 1 เดือนขึ้นไป

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย