สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

การปฏิรูปและการฟื้นฟู

หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานผู้บาดเจ็บซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด จึงได้กำหนดมาตรการในการให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีขวัญและกำลังใจที่ดีกลับมาปฏิบัติงานได้ดังเดิม โดยมีมาตรการกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะรีบนำพนักงานผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
2. บริษัทฯ จะแจ้ง ญาติ เพื่อน คนรู้จัก แทนพนักงาน กรณีที่ผู้บาดเจ็บนั้นไม่สามารถกระทำเองได้
3. บริษัทฯ จะส่งตัวแทน เช่น หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เข้าเยี่ยมพนักงานผู้บาดเจ็บต้องนอนค้างโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
4. บริษัทฯ จะประสานงานกับกองทุนเงินทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ในการได้รับเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป (ตามใบรับรองแพทย์)
5. บริษัทฯ จะทำการประเมินสุขภาพร่างกายของพนักงานก่อนกลับเข้าทำงานว่าสามารถทำหน้าที่เดิมได้เลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ จะต้องพิจารณาให้ทำหน้าที่อื่นไปก่อนจนกว่าสุขภาพจะสมบูรณ์พร้อมทำงานในหน้าที่เดิม

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย