สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การจัดการอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

หากพนักงานเจ็บป่วยโดยแพทย์ผู้ให้การรักษายืนรับรองว่าเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง บริษัทฯ จะดำเนินการให้การตอบสนองต่อผู้ป่วยโดยการสอบสวนหาสาเหตุตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณีอุบัติเหตุในการทำงาน และใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลในกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ส่วนการปฏิรูปฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยให้ใช้มาตรการเช่นเดียวกับกรณีอุบัติเหตุในการทำงาน

สาเหตุของอุบัติเหตุ และโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน
ความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ
การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ
การวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุ
การปฏิรูปและการฟื้นฟู
มาตรการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากการทำงาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย