สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจซีบีซี เป็นการศึกษาส่วนประกอบของเลือด ประกอบด้วยวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกบิน การวัดปริมาตรอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง หรือฮีมาโตคริท การนับจำนวนเม็ดเลือด การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว การรายงานรูปร่างและการติดสี ผลการตรวจสามารถช่วยวินิจฉัยโรคและภาวะต่อไปนี้คือ

1. ภาวะซีดหรือโลหิตจาง โดยพิจารณาจากปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกบินและปริมาตรอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และจากจำนวนเม็ดเลือดแดง รูปร่างและการติดสีของเม็ดเลือดแดง สามารถบอกสาเหตุของภาวะโลหิตจางได้อย่างคร่าวๆ เช่น สาเหตุเกิดจากการขาดสารอาหารหรือสาเหตุจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย อาจเป็นพาหะหรือเป็นโรค

2. การอักเสบหรือการติดเชื้อ จากผลการนับจำนวนและการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวสามารถช่วยแยกสาเหตุของการติดเชื้อว่าเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัสหรือพยาธิ เป็นต้น

3. โรคเลือดบางชนิด เช่น มะเร็งของเม็ดเลือดขาว โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น

4. โรคมาลาเรีย ซึ่งจะพบเชื้อระยะต่างๆ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์