สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การตรวจร่างกาย

การตรวจสมรรถภาพของตับ

ตับเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมาก การตรวจสมรรถภาพของตับว่าเสื่อมไปหรือไม่ทำได้ค่อนข้างยาก การตรวจวัดเอ็นไซม์บางชนิดสำหรับผู้ตรวจสุขภาพจะช่วยประเมินสมรรถภาพของตับได้ในระดับหนึ่ง เอ็นไซม์ดังกล่าวได้แก่อะมิโนทรานซะเฟอเรส และแอลคาไลน์ฟอสฟาเตส

อะมิโนทรานซะเฟอเรส มี 2 ชนิด คือ

1.แอสพาเทท อะมิโนทรานซะเฟอเรส (aspartate aminotransferase)

มีชื่อย่อว่า AST (หรือ SGOT) พบมากที่หัวใจ ตับ กล้าเนื้อ ไต ส่วนที่ สมอง ตับอ่อน ม้าม ปอด เม็ดเลือดแดง และซีรั่ม (น้ำเหลือง) พบปริมาณน้อย

2.อะลานีน อะมิโนทรานซะเฟอเรส (alanine aminotransferase)

มีชื่อย่อว่า ALT (หรือ SGPT) พบมากที่ตับ ไต มีน้อยที่หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับอ่อน ม้าม ปอด เม็ดเลือดแดง และซีรั่ม

การตรวจพบเอ็นไซม์สูงในเลือด ช่วยวินิจฉัยโรคตับและโรคอื่นได้ด้วยดังนี้

  1. 1.ดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) จากสาเหตุต่างๆ เช่น ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (รายที่เป็นพาหะ ระดับเอนไซม์จะสูงเล็กน้อยเท่านั้น) มีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ หรือมีการอุดตันทางเดินน้ำดี

  2. ตับอักเสบเนื่องจากได้รับสารพิษ ตับแข็ง และมะเร็งตับ

  3. โรคหัวใจ เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจคั่งเลือด

  4. โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

  5. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ

แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส (Alkaline Phosphatase, ALP)

ในการทดสอบสมรรถภาพของตับ ค่า ALP ในซีรั่มที่สูงขึ้น แสดงถึงการคั่งหรือการอุดกั้นของทางเดินน้ำดี ซึ่งเกิดจากเหตุ 2 ประการ คือ มีการปลดปล่อยเอนไซม์จากเซลล์ตับเอง หรือเอนไซม์ที่สร้างจากเซลล์บุทางเดินน้ำดีเองไหลออกไม่สะดวก โรคที่ตรวจพบว่า ALP สูงได้แก่ ตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ นิ่วในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีโรคกระดูกหลายชนิด ในหญิงตั้งครรภ์และในเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก

การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์
การตรวจปัสสาวะ
การตรวจอุจจาระ
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การตรวจน้ำตาลในเลือด
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจไขมันในเลือด
การตรวจสมรรถภาพของตับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
การตรวจหมู่เลือด
การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
การตรวจ Anti-HBc
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันตา
การตรวจจอประสาทหรือจอภาพตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์