ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายชีวจริยศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากรายงานการประชุมของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส

กลุ่มแปลและสื่อสารภาษาต่างประเทศ
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและสารนิเทศ

ในกรณีเกี่ยวกับการวิจัยตัวอ่อนและกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นขึ้นมานับตั้งแต่มีทารกหลอดแก้วที่เกิดจากความพยายามในการนำความช่วยเหลือทางการแพทย์มาช่วยการเจริญพันธ์ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสเห็นว่า ควรมีกฎหมายรองรับการอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด : เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ มิติความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาโรคที่สำคัญ ไม่สามารถที่จะศึกษาวิจัยโดยใช้เซลล์ประเภทอื่นได้ เคารพหลักจรรยาบรรณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามผลิตตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการศึกษาวิจัย)

สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสยังเห็นว่า ต้องให้ข้อมูลแก่หญิงตั้งครรภ์ถึงความสำคัญของผลการวินิจฉัยก่อนคลอดทารก(un diagnostic prénatal- DPN) หรือการวินิจฉัยก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (un diagnostic préimplantatoire-DPI) เมื่อพิจารณาปัญหาในแง่จรรยาบรรณที่เกิดจากเทคนิค “การวินิจฉัยก่อนการฝังตัวของตัวอ่อนคู่” (ซึ่งทำให้สามารถเลือกทารกที่จะเกิดทางพันธุกรรมได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาทารกที่เกิดมาแล้วและได้รับถ่ายทอดโรคร้ายทางพันธุกรรม) ด้วยเหตุนี้ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสเห็นควรให้มีการพิจารณาตรวจสอบ

กลไกนี้ใหม่ในอีก 5 ปี ก่อนจะตัดสินใจว่าการวิจัยนี้สามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่

ในกรณีเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริจาคอสุจิและไข่ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้เสนอว่าในอนาคตควรให้ เด็กที่ถือกำเนิดโดยความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการเจริญพันธ์จากบุคคลที่ 3 สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้บริจาคที่ไม่ระบุไว้ได้ หากผู้บริจาคนั้นให้ความยินยอม

จากหลักการเรื่องการไม่ถือครองกรรมสิทธ์ร่างกายมนุษย์นั้น สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสจึงไม่เสนอให้กลับไปพิจารณาถึงการห้ามการรับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ในทางกลับกัน สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสเห็นควรให้มีการจัดการเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของเด็กที่เกิดด้วยวิธีการรับตั้งครรภ์แทนในต่างแดนนี้ เพื่อมิให้เด็กต้องรับโทษทางกฎหมาย

เพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อบุคคลและหมู่คณะอันเกิดจากการปิดบังซ่อนเร้นการกระทำผิดทางกฎหมายโดยการทดลองทางพันธุกรรม สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้เตรียมกระบวนกฎหมายทางปกครองที่นับแต่นี้ต่อไป อนุญาตให้มีการทดลองทางพันธุกรรมขึ้นในตลาดวิจัย นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้พิจารณาว่า การตรวจหาสายเลือดทางพันธุกรรมจากการชันสูตรศพสามารถกระทำได้ด้วยคำตัดสินของศาล หลังจากที่ได้มีการชั่งน้ำหนักพิจารณาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เว้นเสียแต่ว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์จะคัดค้านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของตน

สุดท้าย

สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้เสนอสิทธิแก่ผู้ป่วยในการรับการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่มีกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายสาธารณสุข และคาดว่าจะทำให้วัตถุประสงค์ของการขอให้ออกกฎหมาย การุณยฆาต เบี่ยงเบนไปมาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์