ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เส้นทางเกลือ ตามแนวพระราชดำริ

1. ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีน โดยการค้นหา “เส้นทางเกลือ” ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงผู้บริโภค

2. นำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่งจัดจำหน่าย โดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลังพ่อค้าและภาคเอกชนเกิดศรัทธาก็สามารถทำเองได้

3. ในบางท้องที่ที่ไม่อาจเติมไอโอดีนที่แหล่งผลิตได้ ทรงแนะนำให้นำเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ไปบริการในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ใครมีเกลืออยู่แล้วก็ผสมให้ฟรี หรืออาจเอาเกลือธรรมดากับเกลือผสมไอโอดีนก็ได้

4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้ใช้อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนว่ามี “เส้นทางเกลือ” มาจากแหล่งใด

กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคคอพอก โดยวิธีให้ประชาชนได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากเกลือไอโอดีน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 153/2537 กำหนดให้เกลือบริโภคทุกชนิดต้องมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 ส่วนในเกลือ 1 ล้านส่วน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 1 เมษายน 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อพระราชทานวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการสภากาชาดไทยนำผู้ค้าเกลือและผู้มีจิตศรัทธาเข้าน้อมเกล้า ฯ ถวายเกลือเสริมไอโอดีน 2,419 ตัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย