สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแกว่งแขน รักษาโรค

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นอมตะวาจา ที่คนทุกชาติทุกศาสนาต้องยอมรับ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้น แม้แต่สัตว์ใหญ่น้อยทุกชีวิตบนโลกนี้ต่างก็ปรารถนาให้ตนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนให้เกิดทุกข์ ด้วยกันทุกหมู่เหล่า

มีคำกล่าวไว้ว่า “น้ำไม่ไหล ย่อมบูดเน่า” ซึ่งเป็นหลักความจริงที่เปรียบเทียบให้เราตระหนักว่า “ร่างกายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ย่อมเป็นแหล่งสะสมของโรคภัยไข้เจ็บ”

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถบำบัดโรคร้ายต่างๆ ที่ตนกำลังประสบให้หายไปทางมูลนิธิจึงได้เรียบเรียงพิมพ์หนังสือ “กายบริหารแกว่งแขนบำบัดโรค” อันเป็นวิชาโบราณที่สูงค่ายิ่งออกเผยแพร่ พร้อมทั้งอธิบายเคล็ดวิชาไว้อย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและสามรถฝึกปฏิบัติได้ง่ายโดยลำพัง

ขอขอบคุณอาจารย์ หลิว ไอ่ เหลียน แห่งจังหวัดแพร่ที่เมตตามอบต้นฉบับซึ่งเคยพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของญาติธรรมและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสละแรงกาย สละทรัพย์ช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งปวง

ประวัติความเป็นมาของ "กายบริหารแกว่งแขน"
เหตุใดการบริหารแกว่งแขนจึงสามารถบำบัดโรคต่างๆได้
หลักสำคัญพื้นฐานของกายบริหารแกว่งแขน
เคล็ดวิชา ๑๖ ประการ ของกายบริหารแกว่งแขน
คำอธิบายเคล็ดวิชา ๑๖ ประการ ของกายบริหารแกว่งแขน
เคล็ดลับพิเศษของกายบริหารแกว่งแขน
การแกว่งแขนกับการเปลี่ยนแปลงของชีพจร
กายบริหารแกว่งแขน เพื่อรักษาโรคอัมพาต
กายบริหารแกว่งแขนเพื่อพิชิตโรคมะเร็ง
กายบริหารแกว่งแขนรักษาโรคตับ
กายบริหารแกว่งแขน กับการรักษาโรคตา


แนะนำอีก 2 เคล็ดวิชาในตำนาน ที่น่าสนใจ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์