ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี 2 ระดับ คือ

1. ระดับกลุ่มคนย่อย ๆ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับ เจตคติ ค่านิยม บรรทัดฐาน และในที่สุดอาจมีผลไปถึงขั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคมได้

2. ระดับสถาบันหรือระดับองค์การ การเปลี่ยนแปลงระดับนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรหรือสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ หรือสถาบันการเมืองและการปกครอง เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมได้เช่นเดียวกัน(มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 )

การเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนของสังคมอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ได้ ถ้าส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแกนหรือเป็นพื้นฐานหลักของสังคม จึงควรแยกพิจารณาว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นด้านหลักหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนพื้นฐานสำคัญ (Fundamental change) และอะไรเป็นการเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านรอง (Minor change) การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในอีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมมีที่มาจากปัจจัยทั้งภายนอกสังคมและปัจจัยภายในสังคมนั้นเองก็ได้( เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล , 2540 )

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์