ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่เน้นพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้ของคนในสังคม และ ยึดพื้นฐานแนวคิดที่สำคัญภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันและสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นทุกมิติ โดยอาศัยทุนของประเทศที่มีสะสมอยู่มากมาย ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้งระดับประเทศ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันของโลกยุค Globalization การ สังคมไทยจึงควรมีแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้

1.การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมร่วมสมัย

ให้มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และต้องสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยจะเป็นจุดเด่น และสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเยาวชน สามารถรองรับการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ

3.การสร้างนวัตกรรมใหม่และการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต่างประเทศ

เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ จะนำประเทศไปสู่สังคมภูมิ-ปัญญา คนที่มีคุณภาพ นำประเทศชาติไปสู่ประเทศที่พัฒนา สามารถแข่งขันได้ระดับนานาชาติ

4.เสริมสร้างเยาวชนไทยให้มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีความรักในความเป็นไทยอย่างชาญฉลาด คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันข่าวสารข้อมูล สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย