สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมไทย

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท

1. สาเหตุภายใน เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน
2. สาเหตุภายนอก เช่น การคมนาคม การผสมผสานทางวัฒนธรรม

ข้อแตกต่างระหว่างชุมชนไทยทั้ง 2 ประเภท อาจเปรียบเทียบได้ดังนี้

ชุมชนชนบท

1.มีลักษณะครอบครัวขยาย เป็นสังคมส่วนใหญ่ของไทย
2.สมาชิกสัมพันธ์กันแบบปฐมภูมิ เคารพนับถือกันแบบเครือญาติ
3.มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
4.ลักษณะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน
5.เป็นสังคมแบบประเพณีนำ ยึดถือในศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี
6.คุณภาพชีวิตยังอยู่ในระดับต่ำ
7.มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช้า แต่บางอย่างพัฒนาไปรวดเร็ว เช่น ชีวิตความเป็นอยู่

ชุมชนเมือง

1.ลักษณะครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่
2.สมาชิกสัมพันธ์กันตามสถานภาพ มีการติดต่อกันเป็นทางการ
3.อาชีพหลากหลาย
4.มีฐานะอาชีพแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ยากจนถึงเศรษฐี
5.วัฒนธรรมผสมปนเป
6.โดยเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าชนบท
7.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปรวดเร็ว ทั้งการศึกษา เทคโนโลยี ความเป็นอยู่

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคมไทย นอกจากสังคมไทยจะประกอบไปด้วยชนเชื้อชาติไทย ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมแล้ว ยังประกอบไปด้วยชนชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมไทยด้วยกัน เช่น ชาวไทยเชื้อชาติสายจีน และเชื้อชาติต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อย ชาวไทยที่นับถือศาสนา อิสลามและคริสต์ในภาคใต้ เป็นต้น กลุ่มสังคมที่กล่าวมานี้แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมย่อยในการดำเนินชีวิตในกลุ่มของตน แต่ก็ยึดถือวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมหลัก และร่วมสร้างความเจริญแก่สังคมไทยมาโดยตลอด

โครงสร้างของสังคมไทย
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท
สถาบันสำคัญของสังคมไทย
ค่านิยมทางสังคมไทย
ปัญหาสังคมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย