ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ความเป็นไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทย ที่คนไทยใช้ติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาเดียวในโลกที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับประเทศอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยก็ว่าได้ อีกทั้งในปัจจุบันคนไทยบางคนไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย มักใช้ภาษาที่ผิดๆ ไปจากเดิม จนทำให้เกิดความเคยชินแล้วติดเป็นนิสัยและเกิดการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน และเกิดการใช้รูปประโยคในภาษาไทยที่ผิดและอาจทำให้ความหมายของประโยคนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปได้

วัยรุ่นในปัจจุบันมีการสื่อสารทางโลกออนไลน์และในเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งมักจะใช้คำที่ผิดเพี้ยนในเฉพาะกลุ่มของวันรุ่น เพราะอาจคิดว่าภาษาที่ตนใช้เป็นภาษาที่น่ารัก เช่น การใช้ภาษาใน Face book จนทำให้เกิดภาษาวิบัติ และนำคำต่างๆไปใช้จนการเขียนต่างๆ เช่น คำว่า “ครับ” ก็จะมักเขียนผิดเป็นคำว่า “คับ” คำว่า “เสร็จ” ก็มักเขียนผิดเป็นคำว่า “เสด” เป็นต้น

ในเมื่อเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเราจึงต้องรู้จักการเขียน การพูด และการอ่านคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องแล้วจะเผยแพร่ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีหรือขนบธรรมเนียมชาติไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจได้อย่างไร ดังนั้น เราควรตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยด้วยการอนุรักษ์ร่วมใจใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

เอกลักษณ์ไทย
วัฒนธรรมไทย
ธงชาติไทย
ภาษาไทย
อาหารไทย
ภูมิศาสตร์ไทย
การปกครองไทยในปัจจุบัน
ศาสนาในประเทศไทย
ครอบครัวไทย
ประติมากรรมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย