ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ความเป็นไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทย ที่คนไทยใช้ติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาเดียวในโลกที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับประเทศอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยก็ว่าได้ อีกทั้งในปัจจุบันคนไทยบางคนไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย มักใช้ภาษาที่ผิดๆ ไปจากเดิม จนทำให้เกิดความเคยชินแล้วติดเป็นนิสัยและเกิดการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน และเกิดการใช้รูปประโยคในภาษาไทยที่ผิดและอาจทำให้ความหมายของประโยคนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปได้

วัยรุ่นในปัจจุบันมีการสื่อสารทางโลกออนไลน์และในเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งมักจะใช้คำที่ผิดเพี้ยนในเฉพาะกลุ่มของวันรุ่น เพราะอาจคิดว่าภาษาที่ตนใช้เป็นภาษาที่น่ารัก เช่น การใช้ภาษาใน Face book จนทำให้เกิดภาษาวิบัติ และนำคำต่างๆไปใช้จนการเขียนต่างๆ เช่น คำว่า “ครับ” ก็จะมักเขียนผิดเป็นคำว่า “คับ” คำว่า “เสร็จ” ก็มักเขียนผิดเป็นคำว่า “เสด” เป็นต้น

ในเมื่อเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเราจึงต้องรู้จักการเขียน การพูด และการอ่านคำในภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องแล้วจะเผยแพร่ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีหรือขนบธรรมเนียมชาติไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจได้อย่างไร ดังนั้น เราควรตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยด้วยการอนุรักษ์ร่วมใจใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

เอกลักษณ์ไทย
วัฒนธรรมไทย
ธงชาติไทย
ภาษาไทย
อาหารไทย
ภูมิศาสตร์ไทย
การปกครองไทยในปัจจุบัน
ศาสนาในประเทศไทย
ครอบครัวไทย
ประติมากรรมไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์